Обява

Старши експерт
Описание


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Контролно-методичен”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Изготвя експертни становища в областта на качеството на течните горива. Участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на течните горива. Изготвя констативни протоколи, експертни заключения и експертизи за установяване на съответствието на течните горива с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течното гориво. Изготвя проекти на наказателни постановления по експертната част, при установени несъответствия на течните горива с изискванията на нормативната уредба.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Професионален опит – 2 години или ІV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: химични и природни науки
Работа с MS Office;
Ползване на английски, немски или френски език.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:30 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на ДАМТН: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02 892 97 56/57 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 24.07.2019 г., 17:00 ч.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
610 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
10.Юли.2019
Организация:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 267 638 автобиографии и 41 891 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.