Обява

Началник на отдел „Вътрешен одит на други структури към министъра“ в дирекция „Вътрешен одит“
Ref.No:
-
Описание
КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Вътрешен одит на други структури към министъра“ в дирекция „Вътрешен одит“

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование – висше;
- Минимална образователна степен – магистър;
- Минимален професионален опит – 5 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит II младши ранг;
1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Кандидатите следва да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
- Кандидатите следва да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „секретно”;
1.3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- област на висше образование (професионална област): право, икономика;
- компютърна квалификация – Word, Excel, Outlook, Internet;
2. Описание на длъжността:
Планира, ръководи, координира и контролира дейността по вътрешен одит в отдел „Вътрешен одит на други структури към министъра“. Осъществява дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. Осъществява дейност по вътрешен одит и извършва одитни ангажименти. Изготвя работни програми за одитни ангажименти и извършва проверки в одитираните единици /други структури към министъра/ в процеса на одитните ангажименти. Изготвя предварителен и окончателен доклад за конкретния одитен ангажимент.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- писмена разработка на тематика в областта на вътрешния одит в публичния сектор;
- интервю;
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от Закона за защита на класифицираната информация /по образец/;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител.
- Копие от сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
5. Срок за подаване на документите: от 11 юли до 20 юли 2019 г. включително.
6. Място за подаване на документите: Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – Приемна, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса - интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 740 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Трудово възнаграждение:
От 740 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
11.Юли.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 267 628 автобиографии и 41 887 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.