Обява

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Информационно и комуникационно обслужване” в Министерството на земеделието, храните и горите
Описание
1. Описание на длъжността:
Ръководи, организира, координира и контролира дейността на дирекция „Информационно и комуникационно обслужване“. Ръководи провеждането на секторна стратегия за електронното управление в министерството и във второстепенните разпоредител с бюджет към министъра в съответствие със Стратегията за развитието на електронното управление в Република Българя (2014 – 2020). Координира и контролира дейностите по прилагането на Закона за електронното управление (ЗЕУ) в министерството. Координира и контролира реинженеринга на процесите по предоставяне на административни услуги и отговаря за извършването на електронни административни услусги. Отговаря за общосистемната интеграция на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на министерството. Организира, координира и осигурява техническата поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството, системния софтуер и хардуера. Контролира поддържането и актуализирането на служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа и техника.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Концепция за развитие на информационно-комуникационните технологии в Министерството на земеделието, храните и горите“;
- интервю;
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от Закона за защита на класифицираната информация (по образец);
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител.
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
4. Срок за подаване на документите:
От 14 май 2019 г. до 23 май 2019 г.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:
, владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво В1 за самооценка на езиковите умения;

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование – висше; - минимална образователна степен – магистър; - минимален професионален опит – 7 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността, или при добит V старши ранг. 1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“. 1.3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: - област на висше образование (професионална област): информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника; - езикова квалификация – владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво В1 за самооценка на езиковите умения; - компютърна квалификация – комуникационни мрежи, мрежови операционни системи, MS Office, Internet, други програмни продукти;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 1000 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
14.Май.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 948 автобиографии и 41 702 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.