Обява

Домакин
Описание
ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ
на основание Заповед № РД-08-231/17.04.2019г.
на административния ръководител – военно-окръжен прокурор

О Б Я В Я В А :

Процедура за подбор на кандидати за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „домакин” в звено „Финансово-стопанска и административна дейност” в Обща администрация, при условията на чл.67, ал.1,т.1, вр.чл.70, ал.1 от КТ.
Описание на длъжността:
Домакинът осъществява материално - техническото снабдяване на прокуратурата с инвентар, техника, материали и обзавеждане извън случаите на централно снабдяване; води на отчет закупените стоки, материали и консумативи и следи за тяхното изразходване; осигурява получаването на необходимите материали и консумативи от служителите в прокуратурата; носи материална отговорност за стоките, материалите и консумативите, които са му поверени за пазене и управление; отговаря за паричните средства, предоставени му за закупуване на материали и консумативи, като носи отговорност и за тяхното законосъобразно и целесъобразно разходване; води индивидуални, поименни картони на служителите в прокуратурата в които вписва предоставените им във връзка с работата инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане. Извършва и други дейности по ресурсното осигуряване, които са му възложени от административния ръководител, главния счетоводител и съдебния администратор.
Изисквания към кандидатите:
Общи изисквания: - да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; - да са навършили пълнолетие; - да не са поставени под запрещение; - да имат завършено средно образование; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма повдигнати обвинения по неприключили наказателни производства; - да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; - да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ; - отговарят на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.
За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.
Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност /не е необходимо представянето на нарочен документ/; - организираност и експедитивност;
Начин на провеждане на процедурата за подбор: Подбора на кандидати за заемане на длъжността се извършва по документи и чрез интервю /събеседване/ от комисия назначена със заповед на административния ръководител – военно-окръжен прокурор на ВОП-София. Събеседването с кандидатите се извършва по възходящ ред на входящият номер на заявлението за участие в процедурата.
Кандидатите се уведомяват за решението на комисията в резултат на подбора на интернет страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/.

Необходими документи за кандидатстване:
- писмено заявление за участие в процедурата;- декларация от кандидата по чл.100а, ал.4, т.2, б.“а“ от ПАПРБ (получава се от съдебния администратор на ВОП-София);- декларация от кандидата по чл.100а, ал.4, т.2, б.“б“ от ПАПРБ (получава се от съдебния администратор на ВОП-София);- подробна автобиография;- диплома за завършено образование;- медицинско свидетелство за започване на работа;- медицинско свидетелство от психо-диспансер; - документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит; - удостоверение за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства.
От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите да бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.
Място и срок на подаване на документите
Документи за участие в процедурата за подбор се подават в срок до 17.05.2019 година.
Адрес за получаването на декларациите по чл.100а, ал.4, т.2, б.“а“ и б.“б“ от ПАПРБ и подаване на документите за участие в конкурса (лично или чрез пълномощник): гр.София, ул.”Позитано” № 24а, ет.1, ст.2.
Всички кандидати могат да се запознаят предварително с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност при подаване на документите.
Място за обявяване на списъците или други съобщения:
Таблото на партера на сградата на Военно-окръжна прокуратура – София /непосредствено след входа за граждани/ и на интернет-страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/
За справки тел. 02/9216061 и 02/9216063.
Изисквания към кандидата
Образование: , Профил:

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Служители

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
17.Април.2019
Организация:
Военно-окръжна прокуратура - София
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Военно-окръжна прокуратура - София може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 668 автобиографии и 41 602 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.