Обява

Главен експерт
Описание
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”


1.Кратко описание на длъжността:
Участие в дейността на НАПОО, свързана с лицензиране на центрове на професионално обучение /ЦПО/ и центрове за информация и професионално ориентиране /ЦИПО/, мониторинг и последващ контрол на дейността на лицензираните центрове, проверка на документи за публикуване в регистъра по чл. 42, т.11 от ЗПОО, разработване и актуализиране на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии /ДОС/, актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/ в съответствие с актуалните потребности на пазара на труда, изготвяне на експертни становища, материали и други предложения по проекти на документи - стратегии, концепции и методически материали, свързани с дейностите в дирекцията, развитието и усъвършенстването на националната система за професионално образование, обучение и ориентиране, предоставяне на административни услуги, информация и консултация на юридически и физически лица.

2. Начин за провеждане на конкурса:
• практически изпит за установяване на следните компетентности, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика:
- умения за работа с: MS Office - Word, Еxcel, PowerPoint, Internet, работа с електронна поща и интранет, Web-базирани информационни системи;
- професионална компетентност: познаване и ползване на нормативната база, свързана със системата на ПОО – Закон за професионалното образование и обучение, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, Списъка на професиите за професионално образование и обучение, Процедура за лицензиране на Центрове за професионално обучение и Центрове за информация и професионално ориентиране.
- аналитична компетентност – събиране, обобщаване и анализиране на информация от разнообразни източници, убедително аргументиране на позицията, която защитава, предлагане на ефективни решения;
- ориентация към резултати – планиране и изпълнение на текущите задачи, по начин осигуряващ възможно най-добър краен резултат, предлагане на ефективни решения за повишаване продуктивността и качеството на работа;
- комуникативна компетентност: умения за предаване на точна и вярна информация; умения за устна и писмена комуникация;
• интервю с кандидатите, успешно преминали практическия изпит.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
• Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
• Декларация от кандидата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.
• Копие от сертификат или друг официален документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
• Други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на Националната агенция за професионално образование и обучение (гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ст. 500 – деловодство, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа.
Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Агенцията: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, десния коридор и на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg, в меню „Конкурси”.

6. Размер на основната заплата, определена за длъжността, до 962 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

7. Образци на заявление по чл. 17, ал. 1 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от меню „Конкурси” на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg.

Всички нормативни документи за системата на ПОО, изброени в т. 2, могат да бъдат намерени на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg.


Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: - длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7 - наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3 - образование: висше, минимална образователна степен за заемане на длъжността - бакалавър; - минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 години, или - минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши. 2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за кандидатите: - владеене на английски език – писмено и говоримо (минимум ниво В2 от Европейската езикова рамка), предвид спецификата на работа, изискваща ползване на документи на ЕС свързани с професионалното образование и обучение; - умения за работа с компютър – MS Office - Word, Еxcel, PowerPoint, Internet, работа с електронна поща и интранет, Web-базирани информационни системи.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 620 до 1950 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 5
Дата:
29.Март.2019
Организация:
Национална агенция за професионално образование и обучение
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Национална агенция за професионално образование и обучение може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 658 автобиографии и 41 597 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.