Обява

КОНКУРС за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Частни мерки“, дирекция „Развитие на селските райони“, Министерството на земеделието, храните и горите
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – бакалавър;
- Професионален опит – 2 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Професионална област – социални, стопански и правни науки, технически науки;
- Езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения, съгласно Общата езикова европейска рамка;
- Компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, MS Power Point.
2. Описание на длъжността:
Участва в дейностите по изготвяне и актуализиране на програмни документи за развитие на селските район в периода 2014-2020 (съгласно приложимото законодателство за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони) и прилагането на мерки по ОС 1 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. до нейното приключване. Участва в цялостната организация по управление, наблюдение, контрол, оценка, отчет на прилагането, осигуряване на публичност, както и за подготовка и актуализиране на нормативни актове, свързани с прилагането на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020). Изготвя материали за заседанията на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 по въпроси, свързани с мерките от компетентността на отдела.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
5. Срок за подаване на документите: от 30 ноември до 10 декември 2018 година.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – Приемна, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса - интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Образци на документите може да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
30.Ноември.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 264 278 автобиографии и 41 167 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.