Обява

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Договаряне”, дирекция „Морско дело и рибарство”
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
степен на завършено образование – висше;
минимална образователна степен – магистър;
минимален професионален опит – 5 години в област или области свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит II младши ранг;
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- област на висше образование (професионална област): социални, стопански и правни науки;
- езикова квалификация - ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейското ниво В 2 за самооценка на езиковите умения
- компютърна квалификация – Microsoft Office;
2. Описание на длъжността:
Планира, организира, ръководи и контролира дейността на отдела, като звено отговорно за цялостното програмиране и управление на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Осъществява мониторинг върху дейността на Междинното звено на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител.
Образци на документите може да намерите на: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
5. Срок за подаване на документите:
От 13.09.2018 г. до 22.09.2018 г.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите,
гр.София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Интернет адрес:
www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Трудово възнаграждение:
От 0 до 510 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
19.Септември.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 263 210 автобиографии и 40 990 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.