Обява

Kуриер
Описание
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- гр. ПЛОВДИВ набира 1/една/ щатна бройка за длъжността “Куриер” в звено „Информационно и техническо обслужване“ от Общата администрация.

Изисквания за заемане на длъжността:
За „Куриер“ се назначава лице, което :
• е български гражданин;
• е навършило пълнолетие;
• не е поставено под запрещение;
• не е осъждано на лишаване за умишлено престъпление от общ характер;
• не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• има средно образование;
• притежава необходимите професионални и нравствени качества;
• трудов стаж: не се изисква.

Описание на длъжността:
1.Подготвя, организира и осъществява пренасянето на постъпващата и изходяща документация/ писма, пратки, кореспонденция и др./ от и до органа на съдебната власт и други органи и организации.
2.Води регистър за предадените документи.
3.Подпомага служителите, изпълняващи дейности свързани с поддържане хигиената в сградата, като за целта почиства и дезинфекцира стаи, коридори и сервизни възли, проветрява помещенията и следи за тяхното състояние след напускане на работещите .

Необходими документи за кандидатстване:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив – http://www.prb.bg/bg/opplovdiv/karieri/, както и в специализирания сайт – Rabota.bg.
Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;
3. подробна автобиография;
4. заверен препис от диплома за завършено образование;
5. свидетелство за съдимост;
6. медицинско свидетелство за започване на работа;
7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;
8. други документи, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, намираща се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3 ет.6 стая 618.


Начин за провеждане на подбора:
1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;
2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;
3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив – http://www.prb.bg/bg/opplovdiv/karieri/.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Пловдив
Адрес:
пл. "Съединение" №3
Дата:
13.Март.2018
Организация:
Окръжна прокуратура гр. Пловдив
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Окръжна прокуратура гр. Пловдив може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 260 328 автобиографии и 39 884 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.