Обява

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Законодателство на Европейския съюз“, дирекция „Европейска координация и международни отношения“
Описание
1.Описание на длъжността:
Изготвя становища за съответствието на проектите на нормативни актове с правото на Европейския съюз /ЕС/ и прилагането му в областта на земеделието и рибарството. Извършва нотификация на директиви на ЕС в областта на земеделието и рибарството в системата НИМ /система за национални изпълнителни мерки/, администрирана от Генералния секретариат на Европейската комисия. Изготвя проекти на позиции и отговори по запитвания от Европейската комисия в рамките на информационната и досъдебнатата фаза при процедура по чл.258 или чл.259 от Договора за функционирането на ЕС. Извършва нотификации на технически регламенти по смисъла на ПМС № 165/2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка.
2.Начин за провеждане на конкурса:
- Тест;
- Интервю.
3.Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства. /Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител /при наличие/.
4.Срок за подаване на документите:
от 09.10.2017 г. до 18.10.2017 г. включително
5.Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите,
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна /входът е откъм ул. „Трайкович”/,
гише „Деловодство”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6.Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса - интернет адрес: www.mzh.government.bg
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: право, международни отношения, европеистика

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование – висше; - минимална образователна степен – бакалавър; - професионална област – право, международни отношения, европеистика; - минимален професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг; 2. Допълнителна квалификация: - Езикова квалификация – ниво на владеене на английски език, което да съответства на европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения; - Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, Internet;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Трудово възнаграждение:
От 460 до 0 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
9.Октомври.2017
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 258 268 автобиографии и 39 140 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.