Обява

„Главен експерт” в отдел „Методология и контрол”, дирекция „Обществени поръчки”
Описание
1. Описание на длъжността:
Изготвяне на предложения за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки и становища с препоръки към докладни записки за възлагане на обществени поръчки без провеждане на процедура /чрез обява/, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата или възлагането на поръчката без провеждане на процедура. Отговаря за комплектоването на нормативно изискуемите документи, които са условие за законосъобразното сключване на договора. Изготвяне на проекти на договори за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона за защита на класифицираната информация (по образец);
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
Образци на документите може да намерите на: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Jobs.aspx
4. Срок за подаване на документите: от 29.09.2017 г. до 09.10.2017 г.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – Приемна, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование – висше; - образователна степен – бакалавър; - професионална област – икономика, инженерни науки; - минимален професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг. 1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”. 1.3. Допълнителни умения и квалификация: - компютърна квалификация – владеене на Microsoft Office - Word, Excel, електронна поща, Internet.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 460 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
29.Септември.2017
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 258 243 автобиографии и 39 131 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.