Обява

Директор на дирекция "Информационно и комуникационно обслужване"
Описание
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- степен на завършено образование – висше;
- минимална образователна степен – магистър;
- професионална област – информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника;
- минимален професионален опит – 7 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит V старши ранг.
1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”.
1.3. Допълнителни умения и квалификации:
- Езикова квалификация – владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво В1 за самооценка на езиковите умения;
- Компютърна квалификация – комуникационни мрежи, мрежови операционни системи, MS Office, Internet, други програмни продукти.
2. Описание на длъжността:
Осигурява информационно, технически и комуникационно дейността на МЗХГ. Организира и изпълнява дейности, свързани с изпълнение функционалните задължения на дирекция „Информационно и комуникационно обслужване”. Организира и контролира дейностите по техническа поддръжка, работоспособността на информационните системи, компютърната и комуникационната техника, и комплексното информационно осигуряване на администрацията на МЗХГ.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за развитие на информационните и комуникационните технологии в МЗХГ, съобразно поставените цели в Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.” и
- интервю
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;
- Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от Закона за защита на класифицираната информация /по образец/;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (документи, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудов, служебен и осигурителен стаж/ или придобит ранг като държавен служител /при наличие/.
5. Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на обявлението.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодство”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: www.mzh.government.bg.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
1.Септември.2017
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 257 823 автобиографии и 39 000 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.