Обява

Главен експерт (обществени поръчки)
Описание


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 3442/17.03.2017 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (обществени поръчки)

в сектор „Логистика“ при дирекция „Миграция” - МВР

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
2. Минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
3. Области на висшето образование - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;
4. Професионални направления - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;
5. Минимален професионален опит - 3 години или минимален ранг - ІV младши;
6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Описание на длъжността:
- Подпомага началника на сектора при организиране на цялостната дейност в направление логистика в съответствие с изискванията на нормативните актове и ръководни документи на Министерството на вътрешните работи, както и на дирекция „Миграция“ – МВР (ДМ);
- Участва в разработването на проекти за средносрочни и дългосрочни бюджетни прогнози и проекти на годишен бюджет в съответствие с нуждите на структурните звена в ДМ, съгласно финансовите параграфи, касаещи дейностите на сектор „Логистика“;
- Участва в организацията за материално – техническото снабдяване и социално обслужване по различни направления: транспорт, въоръжение, техника, стопански дейности, капитално строителство, ремонти и др. в рамките на предоставените финансови средства;
- Изготвя и съгласува проектите на документацията за възлагане на обществени поръчки, откриването и обявяването им в Агенция по обществени поръчки, Официален вестник на Европейския съюз (СИМАП), медии и др. съгласно действащото законодателство по реда на Закона за обществените поръчки и Закона за защита на класифицираната информация;
- Провежда процедури за възлагане на обществени поръчки (включително и прякото участие като председател и/или член в комисии за разглеждане на оферти, изпращане за публикуване на изискванията съгласно действащото законодателство, документи на профила на купувача или Агенция за обществени поръчки и др.);
- Подготвя проекти на договори и споразумения, създава организация за сключване на договори за изпълнение на обществените поръчки, събира изискуемите документи от избраните изпълнители, изготвя информации за сключен или изпълнен договор, предоставя копия и оригинали на сключените договори на съответните структурни звена за техния контрол и изпълнение;
- Организира вещевото осигуряване (планиране и изготвяне на годишни заявки) за служителите на дирекция „Миграция“, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло. Организира осигуряването на работното облекло за общи работници и кухненски персонал в Специалните домове за временно настаняване на чужденци.
IІІ. Начин за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест;
2. Интервю.
ІV. Граници (от-до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 460 лв. до 1350 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.
V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

VІ. Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 - дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза“ № 48, всеки работен ден от 10:30 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., в сектор „Човешки ресурси“ при дирекция „Миграция” - МВР.

Телефони за справки и допълнителна информация - 02/ 982 28 40 и 02/ 982 31 51.
МИНИСТЪР: /п/
Пламен Узунов


Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. "Кн. Мария Луиза" № 48
Дата:
21.Април.2017
Организация:
ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ" - МВР
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 255 114 автобиографии и 37 824 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.