Обява

Държавен експерт в отдел „Здравеопазване на животните и здраве на растенията“, дирекция „Политики по агрохранителната верига“
Описание
1. Описание на длъжността:
Разработва проекти на нормативни актове и участва в актуализирането на нормативната уредба в областта на здраве на растенията, посевния и посадъчен материал, устойчивата употреба на пестициди, остатъците от пестициди, продукти за растителна защита, здравеопазване на животните. Събира, обработва и анализира информация по изпълнението на задълженията, разписани в българското законодателство, и на задълженията, поети към международни организации, по въпросите на здравеопазването на животните. Участва в работата на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи и секциите към него; Постоянния комитет по Здраве на растенията и на работните групи към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз; Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие, Кодекс Алиментариус и с други международни организации по здравеопазване на животните.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (документите за придобито висше образование, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г.);
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител.
4. Срок за подаване на документите: от 11.01.2017 г. до 20.01.2017 г., включително.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието и храните, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Интернет адрес: www.mzh.government.bg.
Образци на документите може да намерите на: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Jobs.aspx
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Ветеринарна медицина, аграрни и технически науки

Езикови познания:
, Ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво B2 за самооценка на езиковите умения

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование – висше; - минимална образователна степен – магистър; - професионална област – ветеринарна медицина, аграрни и технически науки; - минимален професионален опит – 5 години в област или области свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит II младши ранг; 1.2. Допълнителни квалификации: - езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво B2 за самооценка на езиковите умения; - компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 460 до 0 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
11.Януари.2017
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 252 941 автобиографии и 37 033 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.