Обява

Държавен експерт в отдел „Конкурентоспособност на земеделието”, дирекция „Развитие на селските райони”
Описание
1.Описание на длъжността:
Изпълнява дейности, подпомагащи прилагането, наблюдението, контрола на мерките, насочени към конкурентоспособност на земеделието на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В качеството си на служител на Управляващия орган, участва в цялостната организация по управление, наблюдение, контрол, оценка, отчет на прилагането и осигуряването на публичност на ПРСР 2014-2020 г., както и за подготовката и актуализиране на нормативни актове, свързани с прилагането на Програмата. Координира дейностите по изготвяне и актуализиране на нормативната база за прилагане на мерките насочени към конкурентоспособност на земеделието на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация /документите за придобито висше образование, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г./;
- Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител /при наличие/.
4. Срок за подаване на документите:
От 11.01.2016 до 20.01.2016 г.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието и храните, гр.София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: www.mzh.government.bg
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Jobs.aspx
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:
, ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите знания

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование – висше; - минимална образователна степен – магистър; - специалност –право, - придобита юридическа правоспособност - минимален професионален опит – 5 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит II младши ранг. 2. Допълнителни умения и квалификации: - езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите знания; - компютърна квалификация - работа с MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 460 до 0 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
11.Януари.2017
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 252 857 автобиографии и 37 024 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.