Обява

ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, II степен в 02 сектор ”Програмно осигуряване” към отдел “Проектиране, разработка и развитие на АИС и компоненти на АИС“ при дирекция „Комуникационни и информационни системи” - МВР
Описание
Рег. № 8121р-23126, Екз. единствен
13.11.2018 г.О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 9808/25.10.2018 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, II степен
в 02 сектор ”Програмно осигуряване” към отдел “Проектиране, разработка и
развитие на АИС и компоненти на АИС“
при дирекция „Комуникационни и информационни системи” - МВР


І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
2. Минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
3. Област на висше образование: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки;
4. Професионални направления: обществени комуникации и информационни науки; математика; информатика и компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника;
5. Минимален професионален опит - 3 години или минимален ранг - III младши;
6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Организира, ръководи и отчита проектирането на приложното програмно осигуряване на АИС и техни компоненти. Разработва и развива приложното програмно осигуряване на АИС и техни компоненти;


- Организира, ръководи и участва в адаптирането на програмното осигуряване на намиращи се в експлоатация АИС и техни компоненти към измененията в нормативната уредба и/или разширяването на функционалните им възможности;
- Внедрява базови и разработва приложни програмни средства за защита на информацията, обработвана с АИС;
- Ръководи и изготвя системна и експлоатационна документация за програмното осигуряване;

IІІ. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.

ІV. Граници (от-до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 510 лв. до 1500 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

VІ. Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 - дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. "Шести септември" № 29, приемна на Министерството на вътрешните работи, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР - в интернет и интранет и на информационното табло на дирекция „Комуникационни и информационни системи” - МВР, на адрес: гр. София, ул. "Шести септември" № 29.
Телефон за справки и допълнителна информация - 02/ 982 29 90.

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на дирекция „Комуникационни и информационни системи” - МВР за сведение и изпълнение.


МИНИСТЪР: /п/

Младен Маринов


Краен срок за подаване на документите 07.12.2018 г., включително.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 1500 лева на месец

Категория:
Софтуер/ Разработка и поддръжка
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. Теодосий Търновски № 42
Дата:
27.Ноември.2018
Организация:
дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 264 328 автобиографии и 41 169 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.