Обява
Direct - Куриер

Програмист
Описание
Програмист .NET
Обява за набиране на персонал

в рамките на реализацията на проект: № BG16RFOP002-1.005-0248 "Разработване на иновации от "ДИРЕКТ.БГ" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Длъжност Програмист


Изисквания:

- образование - висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър";
- квалификация - програмист или еквивалент;
- професионален опит - наличие на не по-малко от 2 години професионален опит в сферата на програмирането, ИКТ, разработването на програмни продукти или еквивалент.

- функции (отговорности и задължения) -
Участва пряко в реализация на етапите на разработване на иновацията, включени в рамките на проектна дейност 1 Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията и проектна дейност 2 Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на иновацията, в т.ч.:
• писане и поддържане на пограмния код, описан в технически задания и спецификации в съответствие със стандартите за качество;
• ревизира, поправя или подобрява версии на системата и/или нейни елементи с цел повишаване операционната им ефективност или адаптирането им към нови изисквания в резултат на проведените изследвания, тестове и изводите от тях;
• провежда пробни изпитвания на системата на различни етапи от разработката й;
• разработва документация за разработване на системата;
• идентифицира и уведомява за технически проблеми, процеси и възможни решения.

- период (в месеци) - 18 (осемнадесет) месеца;
- часова заетост на персонала: 8 (осем) часа.
- месторабота: Република България, гр. София
- свободни работни места – 3 броя

Кандидатите следва да предоставят актуална автобиография. С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи, в т.ч. диплома за висше образование, трудова книжка и др.


Проект № BG16RFOP002-1.005-0248 "Разработване на иновации от "ДИРЕКТ.БГ" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Project № BG16RFOP002-1.005-0248 "Development of innovations from "DIRECT.BG" Ltd.“., financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДИРЕКТ.БГ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
2500 лева на месец

Категория:
Софтуер/ Разработка и поддръжка
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. Райна Княгиня 7, София 1100, София
Дата:
12.Юли.2018
Организация:
Direct - Куриер
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Direct - Куриер може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 261 988 автобиографии и 40 602 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.