Обява
ДСК Банк

СПЕЦИАЛИСТ ВРЪЗКИ С КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ
Описание
Основни задължения:
•Съдейства за ефективното и безпроблемно текущо обслужване на кредитните лимити на клиенти на Корпоративен център.
•Оказва съдействие на клиентите при откриване на сметки и сключване на различни договори.
•Регистрира нови клиенти и свързани лица в информационната система на Банката.
•Дава нареждания към вътрешните структури на Банката за регистриране/усвояване/погасяване на заеми/гаранции, изготвя/актуализира погасителни планове.
•Отговаря за окомплектоваността на хартиените и електронни кредитни досиета и предаване/придвижване към съответните структурни звена в Банката.
•Създава предложения за индивидуални ценови преференции за съществуващи и нови клиенти.
•Подготвя оферти за клиенти и потенциални клиенти на Корпоративен център.
•Обработва финансови данни за корпоративни клиенти и изготвя рейтинг на клиентите.
•Изготвя референции, удостоверения и др. документи, по искане на клиентите.
•Извършва/участва в извършването на проверки на обезпечения на кредитополучателите, изготвя заявки за оценки на обезпечения в системите на Банката. Комуникира със съответните вътрешни звена отговарящи за валидация на оценки и за връзки с оценителски фирми.
•Изготвя различни видове отчети и др. информация за вътрешни цели на банката.
•Съдейства и изготвя договори за ползване на банкови продукти и услуги от клиентите.

Изисквания за заемане на длъжността:
•Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”.
•Поне 1 (една) година трудов стаж в областта на банковото дело и финансите.
•Отлична компютърна грамотност и умения за работа с Word и Excel.
•Владеене на английски език – писмено и говоримо.
•Добри комуникативни умения и умение за водене на преговори.
•Аналитично и задълбочено мислене
•Инициативност и отговорност.

Банка ДСК предлага:
•Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара.
•Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното банкиране.
•Разнообразни вътрешни и външния обучения.
•Работа в динамична среда и екип от доказани професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:
•Мотивационно писмо.
•Професионална автобиография /CV/ – с актуална снимка
•Диплома за завършено образование.

При интерес, моля изпратете пакета с документи не по-късно от 12.05.2019 на e-mail: Yavor.Rangelov@dskbank.bg; Valya.Nonova@dskbank.bg; Bilyana.ATANASOVA@expressbank.bg

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД
Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Банково дело
Финанси
Бизнес /консултантски услуги
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Банка ДСК" ЕАД - ЦУ София 1036, ул. “Московска” №19
Дата:
10.Май.2019
Организация:
ДСК Банк
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ДСК Банк може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 917 автобиографии и 41 698 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.