Курс
Обява

"Продавач - консултант" и "Касиер"
Описание
Ръководството на Сдружение "Информа" – гр. София съобщава,

че през месец Октомври.2009г. дружеството кандидатства и бе одобрено за участие в

ПРОЕКТ поОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013 година„Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на последваща заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” в областите Варна, Пазарджик, Пловдив, София”На 05.08.2010г. Сдружение "Информа" - гр. София и Дирекция "РСЗ" - гр. София подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "РЧР" - ESF-1104-01-01002 за осъществяване на проект „Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на последваща заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” в областите Варна, Пазарджик, Пловдив, София”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-1.1.04 "Квалификациони услуги и насърчаване на заетостта".ПРОЕКТЪТ ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 2007 - 2013г. Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е съставна част на Националната стратегическа референтна рамка, чиято основна цел е развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.Основната цел на ПРОЕКТА е да допринесе за повишаване на конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюра по труда”, включително от уязвимите групи на пазара на труда, като осигури професионално обучение и възможности за последваща заетост на представители на целевата група от областите Варна, Пазарджик, Пловдив и София.В ПРОЕКТА „Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на последваща заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” в областите Варна, Пазарджик, Пловдив, София” ще бъдат включени 112 безработни лица, включително, представители от уязвимите групи на пазара на труда, сред които:

• младежи до 29 г.;

• жени отсъствали дълго време от работа, поради отпуск по майчинство/отглеждане на дете;

лица с увреждания;

• други представители от уязвимите групи.

• Проектът ще обхване безработни лица, регистрирани в ДБТ в областите Варна, Пазарджик, Пловдив и София.Организацията на обученията е както следва:

• Обучение за придобиване първа степен на професионална квалификация по професията „Касиер”, специалност „Касиер” от 50 безработни лица в т.ч. в гр.София – 20 лица, в гр. Пловдив – 20 лица и в гр. Варна – 10 лица.

• Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант”, специалност „Продавач-консултант” от 62 безработни лица в т.ч. в гр.София – 22 лица, в гр. Пловдив – 20 лица, в гр. Варна – 10 лица и в гр. Пазарджик – 10 лица.Реализацията на ПРОЕКТА ще доведе до придобиване на професионална квалификация по професиите „Продавач-консултант” и „Касиер” от 112 безработни лица, от които 76 представители на уязвимите групи на пазара на труда . В 76-те представители на уязвимите групи ще бъдат включени 40 безработните младежи до 29 г., 11 жени отсъствали дълго време от работа, поради отпуск по майчинство/отглеждане на дете, 8 лица с увреждания, 17 лица над 55 години. Най-малко 90 лица ще преминат курса успешно, от тях 50 с квалификация „Продавач-консултант” и 40 - „Касиер”. Предвижда се минимум 45 представители на целевата група да бъдат назначени на трудов договор за период от 9 месеца.Изпълнението на ПРОЕКТА стартира на 05.08.2010г. Периодът за реализация е 12 месеца.Виолета Владимирова

/Ръководител на ПРОЕКТА/

Цена на курса:
0 лв
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
04.10.2010
Крайна дата:
31.05.2011
Място на провеждане:
София
Адрес:
ул.Хайдушка гора №40, вх. Б, ет. 1, оф.18
Телефон:
0886218858
Лице за контакт:
Юлия Нейкова
Организация:
Сдружение "Информа"
Емайл:
inf208@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 345 автобиографии и 39 497 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини