Курс
Обява

Практически курс „Процедури по Закона за обществените поръчки – изготвяне на оферти по обществена поръчка. Опит и практики на възложители и изпълнители при прилагането на ЗОП и ППЗОП, Казуси от практиката“ на 24 или 25 февруари 2018г.
Описание
Практически курс „Процедури по Закона за обществените поръчки – изготвяне на оферти по обществена поръчка. Опит и практики на възложители и изпълнители при прилагането на ЗОП и ППЗОП, Казуси от практиката“Дати по избор: на 24 или 25 февруари 2018г.Преподавател: Елена Йорданова – юрист, експерт обществени поръчки.Цена на курса: 120 лева за всички участници.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 Записване: 0889/921-412, ЦПО „Европа“ e-mail: center_europa@abv.bg.Цели на курса: дава насоки по изготвянето на обществени поръчки, както и въпроси и професионални казуси от практиката.ПРОГРАМА:

1. Нормативна уредба – ЗОП, ППЗОП и други. Актуални практучески въпроси по прилагането им.

2. Забрана за разделяне на обществените поръчки – проявления в практиката и изключения.

3. Практически аспукти при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява:

- Изисквания за участие

- Окомплектоване на офертите

- Работа на комисията

- Сключване на договор.

4. Профил на купувача–практически въпроси при структуриране на профила и публикуване на документи в него.

5. Обособяване на позиции в предмета на обществените поръчки. Прилагане на чл. 21 от ЗОП при обществени поръчки с обособени позиции.

6. Пазарни консултации – проявни форми в практиката.

7. Обстоятелства за личното състояние на участниците – проблемни области при деклариране и доказване.

8. Практика по прилагането на критериите за подбор на участниците – гледната точка на АОП и КЗК.

9. Критериите за възлагане на обществените поръчки. Проблемни области при формулиране на методика за оценка на офертите.

10. Гаранции за изпълнение – грешки и пропуски в практиката на възложителите.

11. Обстоятелства за личното състояние на участниците – проблемни области при деклариране и доказване.

12. Практика по прилагането на критериите за подбор на участниците – гледната точка на АОП и КЗК.

13. Критериите за възлагане на обществените поръчки. Проблемни области при формулиране на методика ца оценка на офертите.

14. Гаранции за изпълнение – грешки и пропуски в практиката на възложителите.

15. Определяне на срок на валидност на офертите и на срок за подаване на офертите. Използване на стандартизирани изисквания и документи при възлагане на обществени поръчки – опитът на възложителите. Изменения и разяснения на условията на обществените поръчки – практически аспекти.

16. Окомплектоване и подаване на оферти. Проблемни области при попълване на Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

17. Новости при упражняване на предварителен контрол чрез случаен избор.

18. Последващ контрол и административно-наказателна отговорност – състави на административни нарушения.

19. Практически въпроси във връзка с комисията за провеждане на процедури по ЗО:

- Изисквания към състава на комисията

- Резервни членове

- Назначаване на комисията

- Отвод на членове на комисията

20. Ход на разглуждане на офертите – стандартен и обърнат ред за разглеждане. Документиране и приемане работата на комисията.

21. Прекратяване на процедурите по ЗОП – най-често прилагани основания, мотивиране, обявяване, последици.

22. Договор за обществена поръчка:

- Условия за сключване

- Изискване и представяне на документи

- Доказателства за съответствие с критериите за подбор

23. Договори с подизпълнители, приемане на работата им, директни плащания към подизпълнителите.Документ при завършване на курса: Сертификат.

Молим всички участници да изпратят предварително по имейла: center_europa@abv.bg казуси и въпроси, на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Цена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
24.02.2018
Крайна дата:
24.02.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 455 автобиографии и 42 977 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Ще почивате ли по коледните празници?
Да, само официалните почивни дни.
Да, ще си направя дълга почивка от Коледа до Нова година.
Не ще съм на работа.
Още не знам.
RSS Новини