Курс
Обява

Практически курс „Процедури по Закона за обществените поръчки – изготвяне на оферти по обществена поръчка. Опит и практики на възложители и изпълнители при прилагането на ЗОП и ППЗОП, Казуси от практиката“ на 24 или 25 февруари 2018г.
Описание
Практически курс „Процедури по Закона за обществените поръчки – изготвяне на оферти по обществена поръчка. Опит и практики на възложители и изпълнители при прилагането на ЗОП и ППЗОП, Казуси от практиката“Дати по избор: на 24 или 25 февруари 2018г.Преподавател: Елена Йорданова – юрист, експерт обществени поръчки.Цена на курса: 120 лева за всички участници.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 Записване: 0889/921-412, ЦПО „Европа“ e-mail: center_europa@abv.bg.Цели на курса: дава насоки по изготвянето на обществени поръчки, както и въпроси и професионални казуси от практиката.ПРОГРАМА:

1. Нормативна уредба – ЗОП, ППЗОП и други. Актуални практучески въпроси по прилагането им.

2. Забрана за разделяне на обществените поръчки – проявления в практиката и изключения.

3. Практически аспукти при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява:

- Изисквания за участие

- Окомплектоване на офертите

- Работа на комисията

- Сключване на договор.

4. Профил на купувача–практически въпроси при структуриране на профила и публикуване на документи в него.

5. Обособяване на позиции в предмета на обществените поръчки. Прилагане на чл. 21 от ЗОП при обществени поръчки с обособени позиции.

6. Пазарни консултации – проявни форми в практиката.

7. Обстоятелства за личното състояние на участниците – проблемни области при деклариране и доказване.

8. Практика по прилагането на критериите за подбор на участниците – гледната точка на АОП и КЗК.

9. Критериите за възлагане на обществените поръчки. Проблемни области при формулиране на методика за оценка на офертите.

10. Гаранции за изпълнение – грешки и пропуски в практиката на възложителите.

11. Обстоятелства за личното състояние на участниците – проблемни области при деклариране и доказване.

12. Практика по прилагането на критериите за подбор на участниците – гледната точка на АОП и КЗК.

13. Критериите за възлагане на обществените поръчки. Проблемни области при формулиране на методика ца оценка на офертите.

14. Гаранции за изпълнение – грешки и пропуски в практиката на възложителите.

15. Определяне на срок на валидност на офертите и на срок за подаване на офертите. Използване на стандартизирани изисквания и документи при възлагане на обществени поръчки – опитът на възложителите. Изменения и разяснения на условията на обществените поръчки – практически аспекти.

16. Окомплектоване и подаване на оферти. Проблемни области при попълване на Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

17. Новости при упражняване на предварителен контрол чрез случаен избор.

18. Последващ контрол и административно-наказателна отговорност – състави на административни нарушения.

19. Практически въпроси във връзка с комисията за провеждане на процедури по ЗО:

- Изисквания към състава на комисията

- Резервни членове

- Назначаване на комисията

- Отвод на членове на комисията

20. Ход на разглуждане на офертите – стандартен и обърнат ред за разглеждане. Документиране и приемане работата на комисията.

21. Прекратяване на процедурите по ЗОП – най-често прилагани основания, мотивиране, обявяване, последици.

22. Договор за обществена поръчка:

- Условия за сключване

- Изискване и представяне на документи

- Доказателства за съответствие с критериите за подбор

23. Договори с подизпълнители, приемане на работата им, директни плащания към подизпълнителите.Документ при завършване на курса: Сертификат.

Молим всички участници да изпратят предварително по имейла: center_europa@abv.bg казуси и въпроси, на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Цена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
24.02.2018
Крайна дата:
24.02.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 741 автобиографии и 43 279 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини