Курс
Обява

Професионален курс по "Фирмено счетоводство" от 20 януари 2018г.
Описание
Практически курс по „Счетоводство“ 120 часа –

От 20 януари 2018г., всяка събота и неделя от 9.00 до 15.00 часаПреподаватели: гл. ас. д-р Михаил Мусов – преподавател в УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“; Ралица Мусова – експерт в областта на счетоводството и финансовия анализ, съставител на финансови отчети.Цена на курса: 900 лева за всички участници. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 За записване: 0889/921-412, ЦПО „Европа“ e-mail: center_europa@abv.bg. При по-малка група курсът ще се проведе в учебна зала в студентски град.Цели на курса: Практическият курс по Счетоводство поставя акцент върху цялостната и всеобхватна счетоводна дейност в организацията – от изготвянето на счетоводната политика до годишното счетоводно приключване и анализът на финансовите отчети. Обучението е свързано с решаване на практически казуси и активна работа със счетоводен софтуер, вкл. модул „Склад“ и „ТРЗ“. Ориентирано е към търсене на логиката между дейността и процесите в предприятието и адекватното им счетоводно отразяване. Курсът е подходящ за студенти, начинаещи и практикуващи счетоводители, които искат да осъвременят своите знания.Резултати: По време на занятията ще имате възможност да усвоите специфични знания в областта на счетоводното и данъчно законодателство и текущото счетоводно отчитане. Ще придобиете умения за организиране на счетоводната дейност в организацията и осъществяване на счетоводния процес в неговата пълнота и завършеност. Ще получите ценни знания относно изготвянето и анализирането на финансовите отчети.Съдържание :

МОДУЛ I: ОСНОВНИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО – ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОБЕКТИ, СПОСОБИ И ДОКУМЕНТИРАНЕ.

1. Национално счетоводно законодателство.

2. Ресурсите на предприятието (активите) като обект на счетоводството.

3. Източниците на средства (собственият капитал и пасивите) като обект на счетоводството.

4. Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството.

5. Способ на балансовото обобщаване. Балансови изменения.

6. Система на счетоводните сметки. Индивидуален сметкоплан. Изготвяне на индивидуален сметкоплан за предприятия от сферата на промишлеността, търговията и услугите.

7. Способ на двустранното записване. Хронологично и систематично отчитане на стопанските операции. Съставяне на счетоводни статии. Практически казуси.

8. Логически връзки между счетоводния баланс и системата на счетоводните сметки. Съставяне на оборотна ведомост. Практически казуси.

9. Счетоводни документи и документооборот. Изготвяне на първични и вторични счетоводни документи; работа със счетоводни регистри.

МОДУЛ II: СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ТЕКУЩО ОТЧИТАНЕ, СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.

1. Счетоводството в управлението на предприятието. Счетоводна политика.

2. Отчитане на собствения капитал и на привлечените парични средства (собствен капитал, основен капитал, премии и отбиви, резерви, финансов резултат – печалба/загуба, заеми и др.).

3. Отчитане на дълготрайните активи (признаване и организация на отчитането, оценка при първоначално признаване, амортизация, последващи оценки, отчитане на придобиването и изваждането от употреба на активи; финансов и оперативен лизинг; отчитане на нематериални активи). Изготвяне на инвентарна книга и амортизационен план със счетоводен софтуер.

4. Отчитане на материалните запаси (първоначална и последваща оценка на запасите, организация на отчитането, увеличение/заприходяване на материалите и продукцията, намаление/изписване на материалите и продукцията; методи на изписване и др.). Работа със счетоводен софтуер, модул „Склад“.

5. Отчитане на паричните средства (парични средства в банка и каса). Изготвяне на касова книга и практическа работа с месечни банкови извлечения.

6. Отчитане на доходите на персонала (доходи на наети лица, годишен отпуск, отпуск по болест, майчинство и др.; разчетни взаимоотношения за данъчни, здравни и осигурителни плащания, свързани с положен труд). Изготвяне на ведомост за работни заплати със счетоводен софтуер, модул „ТРЗ“.

7. Отчитане на разчетите с държавни и общински органи (разчети, свързани със: ЗКПО; ЗДДС, вкл. документиране на ВОП и ВОД, ЗДДФЛ, местни данъци и такси, НАП, НОИ, НЗОК и др.). Изготвяне на платежни нареждания за превод към бюджета.

8. Отчитане на разчетите с персонал и трети лица (разчети, свързани с: наети лица, съдружници, клиенти, начислени провизии, доставчици, рекламации, липси, начети, вътрешни разчети и др.).

9. Отчитане на разходите (дефиниране и отчитане на разходите по икономически елементи; отчитане на разходи за производствената дейност, вкл. незавършено производство; калкулиране себестойността на продукцията; отчитане на спомагателната и търговската дейност; отчитане на административни, финансови, разходи за бъдещи периоди и др.). Практическа работа с калкулационни карти.

10. Отчитане на приходите (приходи от продажба на продукция, стоки, услуги, материални и нематериални активи и др.; отчитане на финансови приходи, финансирания, приходи за бъдещи периоди и др.). Изготвяне на фактури за продажби със счетоводен софтуер.

11. Отчитане на финансовия резултат (формиране на финансовия резултат от текущата година, данъчно облагане на печалбата, разпределение на балансовата печалба и др.).

12. Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет (етапи на годишното счетоводно приключване, съдържание и изисквания за съставяне на ГФО, изготвяне и публикуване на ГФО). Практическа работа по изготвяне на ГФО.

13. Анализ на финансовите отчети (логически връзки между основните елементи на финансовия отчет – Баланс, ОПР, ОПП; показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, платежоспособност и др.).

14. Работа със счетоводен софтуер.Метод на обучение: курс. Тип: Интензивен курс. Участници: Всички желаещи.Документ при завършване на курса: Сертификат.

Записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД. e-mail: center_europa@abv.bg Молим Изпратете въпроси и казуси по темата на имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения
Цена на курса:
700 лв
Вид на курса:
Съботно-неделен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
20.01.2018
Крайна дата:
10.03.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 879 автобиографии и 42 142 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини