Курс
Обява

Професионален курс по "Фирмено счетоводство" от 20 януари 2018г.
Описание
Практически курс по „Счетоводство“ 120 часа –

От 20 януари 2018г., всяка събота и неделя от 9.00 до 15.00 часаПреподаватели: гл. ас. д-р Михаил Мусов – преподавател в УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“; Ралица Мусова – експерт в областта на счетоводството и финансовия анализ, съставител на финансови отчети.Цена на курса: 900 лева за всички участници. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 За записване: 0889/921-412, ЦПО „Европа“ e-mail: center_europa@abv.bg. При по-малка група курсът ще се проведе в учебна зала в студентски град.Цели на курса: Практическият курс по Счетоводство поставя акцент върху цялостната и всеобхватна счетоводна дейност в организацията – от изготвянето на счетоводната политика до годишното счетоводно приключване и анализът на финансовите отчети. Обучението е свързано с решаване на практически казуси и активна работа със счетоводен софтуер, вкл. модул „Склад“ и „ТРЗ“. Ориентирано е към търсене на логиката между дейността и процесите в предприятието и адекватното им счетоводно отразяване. Курсът е подходящ за студенти, начинаещи и практикуващи счетоводители, които искат да осъвременят своите знания.Резултати: По време на занятията ще имате възможност да усвоите специфични знания в областта на счетоводното и данъчно законодателство и текущото счетоводно отчитане. Ще придобиете умения за организиране на счетоводната дейност в организацията и осъществяване на счетоводния процес в неговата пълнота и завършеност. Ще получите ценни знания относно изготвянето и анализирането на финансовите отчети.Съдържание :

МОДУЛ I: ОСНОВНИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО – ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОБЕКТИ, СПОСОБИ И ДОКУМЕНТИРАНЕ.

1. Национално счетоводно законодателство.

2. Ресурсите на предприятието (активите) като обект на счетоводството.

3. Източниците на средства (собственият капитал и пасивите) като обект на счетоводството.

4. Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството.

5. Способ на балансовото обобщаване. Балансови изменения.

6. Система на счетоводните сметки. Индивидуален сметкоплан. Изготвяне на индивидуален сметкоплан за предприятия от сферата на промишлеността, търговията и услугите.

7. Способ на двустранното записване. Хронологично и систематично отчитане на стопанските операции. Съставяне на счетоводни статии. Практически казуси.

8. Логически връзки между счетоводния баланс и системата на счетоводните сметки. Съставяне на оборотна ведомост. Практически казуси.

9. Счетоводни документи и документооборот. Изготвяне на първични и вторични счетоводни документи; работа със счетоводни регистри.

МОДУЛ II: СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ТЕКУЩО ОТЧИТАНЕ, СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.

1. Счетоводството в управлението на предприятието. Счетоводна политика.

2. Отчитане на собствения капитал и на привлечените парични средства (собствен капитал, основен капитал, премии и отбиви, резерви, финансов резултат – печалба/загуба, заеми и др.).

3. Отчитане на дълготрайните активи (признаване и организация на отчитането, оценка при първоначално признаване, амортизация, последващи оценки, отчитане на придобиването и изваждането от употреба на активи; финансов и оперативен лизинг; отчитане на нематериални активи). Изготвяне на инвентарна книга и амортизационен план със счетоводен софтуер.

4. Отчитане на материалните запаси (първоначална и последваща оценка на запасите, организация на отчитането, увеличение/заприходяване на материалите и продукцията, намаление/изписване на материалите и продукцията; методи на изписване и др.). Работа със счетоводен софтуер, модул „Склад“.

5. Отчитане на паричните средства (парични средства в банка и каса). Изготвяне на касова книга и практическа работа с месечни банкови извлечения.

6. Отчитане на доходите на персонала (доходи на наети лица, годишен отпуск, отпуск по болест, майчинство и др.; разчетни взаимоотношения за данъчни, здравни и осигурителни плащания, свързани с положен труд). Изготвяне на ведомост за работни заплати със счетоводен софтуер, модул „ТРЗ“.

7. Отчитане на разчетите с държавни и общински органи (разчети, свързани със: ЗКПО; ЗДДС, вкл. документиране на ВОП и ВОД, ЗДДФЛ, местни данъци и такси, НАП, НОИ, НЗОК и др.). Изготвяне на платежни нареждания за превод към бюджета.

8. Отчитане на разчетите с персонал и трети лица (разчети, свързани с: наети лица, съдружници, клиенти, начислени провизии, доставчици, рекламации, липси, начети, вътрешни разчети и др.).

9. Отчитане на разходите (дефиниране и отчитане на разходите по икономически елементи; отчитане на разходи за производствената дейност, вкл. незавършено производство; калкулиране себестойността на продукцията; отчитане на спомагателната и търговската дейност; отчитане на административни, финансови, разходи за бъдещи периоди и др.). Практическа работа с калкулационни карти.

10. Отчитане на приходите (приходи от продажба на продукция, стоки, услуги, материални и нематериални активи и др.; отчитане на финансови приходи, финансирания, приходи за бъдещи периоди и др.). Изготвяне на фактури за продажби със счетоводен софтуер.

11. Отчитане на финансовия резултат (формиране на финансовия резултат от текущата година, данъчно облагане на печалбата, разпределение на балансовата печалба и др.).

12. Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет (етапи на годишното счетоводно приключване, съдържание и изисквания за съставяне на ГФО, изготвяне и публикуване на ГФО). Практическа работа по изготвяне на ГФО.

13. Анализ на финансовите отчети (логически връзки между основните елементи на финансовия отчет – Баланс, ОПР, ОПП; показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, платежоспособност и др.).

14. Работа със счетоводен софтуер.Метод на обучение: курс. Тип: Интензивен курс. Участници: Всички желаещи.Документ при завършване на курса: Сертификат.

Записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД. e-mail: center_europa@abv.bg Молим Изпратете въпроси и казуси по темата на имейл: center_europa@abv.bg на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения
Цена на курса:
700 лв
Вид на курса:
Съботно-неделен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
20.01.2018
Крайна дата:
10.03.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 317 автобиографии и 42 961 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Ще почивате ли по коледните празници?
Да, само официалните почивни дни.
Да, ще си направя дълга почивка от Коледа до Нова година.
Не ще съм на работа.
Още не знам.
RSS Новини