Обява

Инспектор - 5 щатни бройки в отдел „Условия на труд”, Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ
Ref.No:
Инспектор
Описание
Кратко описание на длъжността:
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд, както и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Закона за хората с увреждания, във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейности или се провежда обучение.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Професионален бакалавър по ...

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Конкурс за длъжността „инспектор” - 5 щатни бройки в отдел „Условия на труд”, Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ Кратка визитка: Главна инспекция по труда е създадена с указ на Княз Фердинанд през 1907г; ИА „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове; Агенцията разполага с 28 териториални дирекции със седалища в областните градове в страната; Над 115 години инспекторите гарантират правата на българските работници и служители. Служителите на Агенцията: Получават допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни; Получават карта за пътуване за цялата градска мрежа на територията на гр. София; Имат възможност за кариерно развитие въз основа на оценка за индивидуално изпълнение на заложените цели в работния план; Участват в обучения за служебно и професионално развитие; Получават допълнително възнаграждение, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността; Получават ежегодна сума за облекло; Получават средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи; Участват в различни мероприятия ( проверки, кампании, информационни дни и др.), организирани от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и Европейския орган по труда (ELA) на територията на държави членки на ЕС; Участват в дейността на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и работните групи, сформирани към него; Участват в сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки в рамките на дейността на Европейския орган по труда (ELA); Участват в международни програми и проекти. Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по... ; 2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг - V младши. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet. Предпочитани области на висше образование: инженерни науки (строителен инженер, електроинженер, инженер по транспортна техника, инженер по автоматика). Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 1500*лева. * При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ. 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит. 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София – гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев" № 20 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: valentina.bibeva@gli.government.bg, като заявлението за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за информация: 02/ 971 25 38 Списъците с имената на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайето на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София – гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев" № 20 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи: 18.07.2024 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
1500 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев" № 20
Дата:
8.Юли.2024
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 495 автобиографии и 44 965 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.