Обява

Младши експерт
Описание
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед рег. № 8121 К - 12546/20.12.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

в сектор „Научни изследвания, информационна и редакционно-издателска дейност“ към отдел „Учебна и информационна дейност“ при Академията на МВР

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

2. Минимална образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по …“;

3. Професионална област - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

4. Минимален професионален опит - не се изисква или минимален ранг - V младши;

5. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Редактира изходяща и вътрешна кореспонденция;

- Съдейства за изработването на образци-бланки, необходими за учебния процес и нормалното функциониране на административните структури на Академията;

- Редактира приетите за издаване ръкописи;

- Съгласува с автора необходимите съкращения, допълнения, изменения;

- Проверява и поправя предоставените ръкописи, като извършва стилова редакция и нанася корекции;

- Отстранява повторенията и излишните подробности, като съгласува всички поправки с автора;

- Подпомага автора при определяне композицията на ръкописа, разположението на частите и главите и оформяне на библиографското описание;

- Обработва графиките, таблиците и илюстрациите и съвместно с автора определя мястото им в текста;

- Коригира корици, обложки, подвързии и титулни страници и съгласува с автора художественото оформление на ръкописа;

- Чете и проверява сигналния екземпляр на изданието;

- Извършва дейности в печатния комплекс на Академията;

- Организира разпространението на отпечатаните материали.

III. Начин за провеждане на конкурса:

- Писмена разработка по тематика: „Редакционно-издателска дейност“;

- Интервю.

ІV. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 700 лева до 1600 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) - по образец.

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец.

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Срокът за подаване на документите е 10-дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1 в стая 506, всеки работен ден от 09.00 ч. до 11.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: academy@mvr.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР.

Телефон за справки и допълнителна информация - 02/9829 202.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 700 до 1600 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
11.Януари.2022
Организация:
Академия на МВР
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Академия на МВР може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 279 720 автобиографии и 43 688 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.