Обява

„Съдебен секретар“ в Служба „Регистратура, деловодство и архив“ при условията на чл.68 ал.1 т.3 от КТ
Описание
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ в Служба „Регистратура, деловодство и архив“ при условията на чл.68 ал.1 т.3 от КТ – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа
Изискания за заемане на длъжността:
1. Общи изисквания:
Кандидатът да е лице, което:
• е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
• е навършило пълнолетие;
• не е поставено под запрещение;
• не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
• образование – средно;
• За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.
2.Специфични изисквания:
• компютърна грамотност: MS Office, Internet.
• владеене на компютърен машинопис, умения за текстообработка;
• познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
• лични делови качества: инициативност, оперативност, комуникативност, способност за работа в екип, способност за работа при кратки срокове.
Описание на длъжността: Изготвя всички постановления, актове, писма и др.документи, изходящи от прокуратурата, като спазва правилата за правопис и пунктуация, правилата на НПК за оформянето и основанието за извършените процесуални действия, както и изискванията на Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ. Прави архив на написаните документи и съхранява архивните файлове.
При поискване от прокурора, възложил написването на документа, прави справки – извлечения от базата данни.При провеждане на срещи и заседания съставя протоколи, като записва точно изказванията на участниците.Изготвя удостоверения, служебни бележки и други книжа.Извършва прикачване на прокурорските актове в УИС. Извършва сканиране и копиране на документи.
Необходими документи:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурс в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.
Към заявлението се прилагат: Подробна автобиография; Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност; Заверен препис от диплома за завършено образование; Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такива/; Медицинско свидетелство за работа; Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.
От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.
Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе от комисия, чийто състав се определя в съответствие с чл.100б ал.2 б.“з“ от ПАПРБ, с отделна заповед по реда на чл.96 от ПАПРБ.
Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по – рано от 14 дни от оповестяване на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.Списъците се подписват от членовете на комисията и не по – късно от 7 дни след изтичане срока на подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място на таблото за обявления в сградата на прокуратурите в гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.6, както и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Пловдив https://prb.bg/opplovdiv/bg/karieri. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа, като изрично се посочи възможността за възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщаването му. Провежда конкурса с допуснатите кандидати на два етапа:
Първи етап – оценяване по документи. Комисията разглежда документите на допуснатите кандидати и поставя оценка по шестобалната система на отразеното в тях относно:
-образование и квалификация;
-професионален опит на същата или сходна длъжност;
-други качества и умения удостоверени с приложени документи.
Крайната оценка от етапа е средно аритметично от оценките на членовете от комисията.
Втори етап - събеседване. Комисията провежда лично събеседване с всеки кандидат и членовете й оценяват: познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България; професионална мотивация за работа в ПРБ.
Крайната оценка от етапа е средно аритметично от оценките на членовете от комисията.
Окончателната оценка от конкурса се формира като средноаритметичното число от получените крайни оценки от двата етапа.
В 3-дневен срок от приключване на конкурса, комисията представя на административния ръководител протоколът от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.
Със заповед, административният ръководител на Окръжна прокуратура – Пловдив, определя лицето класирано на първо място, за спечелило конкурса.
Място на подаване на документи: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, намираща се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3 ет.6 стая 618, където ще е на разположение длъжностна характеристика за запознаване на кандидатите.
Цялата информация във връзка с конкурса /протоколи от работата на комисията, списъци и други съобщения/ ще се оповестяват своевременно в Интернет – страницата на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив и на таблото за обявления в сградата на прокуратурите в гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.6.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Пловдив
Дата:
20.Май.2021
Организация:
Окръжна прокуратура гр. Пловдив
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Окръжна прокуратура гр. Пловдив може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 647 автобиографии и 43 241 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.