Обява

Началник отдел
Ref.No:
5
Описание
О Б Я В Л Е Н И Е

СО район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО р-н “Връбница”
№ РВР19-РД56-155/02.07.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Началник отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“
- образование: висше – бакалавър;
- професионален опит – 4 години;
- ранг - III младши
- размер на осн. заплата – 630 – 2000 лв.
Допълнителни изисквания:
Предимство е образование в направление „Организация и управление на образованието“.

Планира, организира, координира и контролира изпълнението на общинската образователна, културна, социална и спортна програма на територията на района. Ръководи оперативно и контролира дейността на отдела. Ръководи и контролира взаимодействието с други отдели. Ръководи и контролира взаимодействието със структури извън районната администрация, отнасящи се до работата на отдел „ОСДКС“.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.
Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закон за народните читалища (ЗНЧ), Закон за личната помощ (ЗЛП), ЗАНН, ЗДСл, ЗМСМА, ЗОП, Правила за организиране на ученически игри и др. подзаконови нормативни актове на МОН, СОС и т.н.
Необходими документи, които следва да бъдат представени за участие в конкурса са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО район “Връбница”, Бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/. Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, с оригинално нотариално заверено пълномощно.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района-www.vrabnitsa.bg. Тел. за контакти 02/495 77 38 – В.Манчева.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Трудово възнаграждение:
От 630 до 2000 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул."Хан Кубрат" бл.328 вх.Б
Дата:
3.Юли.2019
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 267 632 автобиографии и 41 888 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.