Обява

Чистач
Описание
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- гр. ПЛОВДИВ набира 1/една/ щатна бройка за длъжността “Чистач” в звено „Информационно и техническо обслужване“ от Общата администрация работно място в сградата на ул.“Петко Д. Петков“ № 9.

Изисквания за заемане на длъжността:
За „Чистач“ се назначава лице, което :
1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
7. образование – основно;
8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.
За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Описание на длъжността:
1. Ежедневно почиства и дезинфекцира подовете на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и други помещения, съгласно вътрешното разпределение на работата;
2. Ежедневно почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката (компютри, телефони, съоръжения и др.);
3. Ежедневно проветрява помещенията, освен такива със специален режим, където проветряването е недопустимо;
4. Най-малко веднъж на три месеца измива прозорци, витрини, врати на определените му помещения;
5. Следи за състоянието на помещенията след напускането им от работещите в тях;
6. Събира и изхвърля отпадъците на определените места във или извън сградата;
7.Следи за изразходването и зарежда с необходимите миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали санитарните възли, за които отговаря;
8. При необходимост прави заявка за необходимите миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали;
9. Грижи се и полива растенията и отстранява изсъхналите листа.

Необходими документи за кандидатстване:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив – http://www.prb.bg/bg/opplovdiv/karieri/, както и в специализирания сайт – Rabota.bg.
Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
2. подробна автобиография;
3. заверен препис от диплома за завършено образование;
4. медицинско свидетелство за започване на работа;
5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;
6. други документи, по преценка на кандидата.
От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.
Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

Място на подаване на документите: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, намираща се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3 ет.6 стая 618.

Начин за провеждане на подбора:
1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;
2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;
3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив – http://www.prb.bg/bg/opplovdiv/karieri/.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Категория:
Човешки ресурси
Държава:
България
Населено място:
Гр. Пловдив
Дата:
13.Май.2019
Организация:
Окръжна прокуратура гр. Пловдив
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Окръжна прокуратура гр. Пловдив може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 917 автобиографии и 41 698 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.