Обява

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Биологично производство”, дирекция „Растениевъдство и биологично производство”
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- степен на завършено образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- минимален професионален опит – 2 години в област или области свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- област на висше образование (професионална област): социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, хуманитарни науки;
- езикова квалификация - ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейското ниво В 2 за самооценка на езиковите умения;
- компютърна квалификация – Word, Excel, Power point, Internet.
2. Описание на длъжността:
Участва в изготвянето на позиции и становища в областта на биологичното производство във връзка с участието на Република България в заседания и комитети към Европейската комисия. Участва в изготвянето на годишни доклади до Европейската комисия в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189 от 20 юли 2007 г.) и (ЕО) № 889/2008, както и изпращане на информация на Европейската комисия, в т.ч. чрез системата OFIS в областта на биологичното производство. Участва в изготвянето на информация, доклади, анализи и становища по прилагане на политиката в областта на биологичното производство;
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител.
Образци на документите може да намерите на: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
5. Срок за подаване на документите:
от 11.04.2019 г. до 22.04.2019 г.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр.София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 0 до 610 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
11.Април.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 625 автобиографии и 41 588 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.