Обява

КОНКУРС за длъжността „главен експерт“ в отдел „Публични мерки“, дирекция „Развитие на селските райони“
Описание
Описание на длъжността:
Участва в програмирането на политиката за развитие на селските райони и политиката за устойчиво управление на горското стопанство. Извършва наблюдение, контрол, оценка и отчетност на публичните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г. и ПРСР за периода 2014-2020 г. (мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“, мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от ПРСР 2007-2013 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ и мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“ от ПРСР 2014-2020 г.). Изготвя материали за заседанията на работните групи по ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г. и Комитета за наблюдение, заседанията на Управителния съвет и материали за подготовката на Годишния доклад за изпълнение на ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г. по отношение на публичните мерки. Изготвя становища, свързани с прилагане на политиката за развитие на селските райони.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование – висше;
- Минимална образователна степен – бакалавър;
- Минимален професионален опит – 4 години в област или области, свързани с
функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Професионална област – социални, стопански и правни науки; технически науки;
- Езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения, съгласно Общата езикова европейска рамка;
- Компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, MS Power Point.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
3.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
3.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на издадено удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
3.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
4. Срок за подаване на документите: от 09.04.2019 г. до 18.04.2019 г. включително.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – Приемна, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6.Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: на интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 660 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
9.Април.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 658 автобиографии и 41 597 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.