Обява

Началник отдел
Ref.No:
5
Описание
О Б Я В Л Е Н И Е

СО район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО р-н “Връбница”
№ РВР19-РД56-47/12.03.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността Началник отдел „Сигурност“
- образование: висше – бакалавър;
- професионален опит – 4 години;
- ранг - III младши
- размер на осн. заплата – 630 – 2000 лв.
Подпомага ръководството на районната администрация в организирането и управлението на ОМП и ЗБ. Изпълнява задълженията на Заместник завеждащ регистратура за класифицирана информация.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.
2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Да имат или да получат разрешение за достъп с ниво на класифицирана информация „Секретно“, при условия и ред, определени в Закона за защита на класифицираната информация. Съгласно чл.10д, ал.10 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
Предимство – образование и/или опит в областта на сигурността и/или отбраната.
Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
ЗЗКИ, ИППЗЗКИ, АПК, ЗДСл, ЗМСМА, ЗЗЛД, ЗОВС, ЗЗБ, Директивата за военно временно планиране, Наредба за отсрочване от повикване във въоръжените сили, при мобилизация, наредби, правилници и решения на СОС, , свързани с изпълняваните задължения и нормативната уредба в областта на ОМП и ЗБ.
Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО район “Връбница”, Бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/. Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, с оригинално нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района-www.vrabnitsa.bg.
Тел. за контакти 495 77 38 – В.Манчева.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Трудово възнаграждение:
От 630 до 2000 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул."Хан Кубрат" бл.328 вх.Б
Дата:
14.Март.2019
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 226 автобиографии и 41 463 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.