Обява

Старши експерт
Описание
Изготвя всички актове и документи, свързани с подготовката, обявяването и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, включително поръчки на стойност по чл.20, ал.3 и ал.4 съгласно ЗОП а именно:
- Изготвяне и комплектоване на документацията за обществена поръчка, включително обявлението или поканата за нея;
- Изготвяне решение (респективно обява за събиране на оферти за възлагане по реда на чл. 20, ал. 3) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и одобряване на документацията;
- Обезпечава изпращането в законоустановените срокове на решенията, обявленията за обществени поръчки до АОП;
- Обезпечава изготвянето, комплектуването и изпращането на разяснения по постъпили запитвания от заинтересовани лица или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 33 от ЗОП;
- Подготвя проект на заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Координира осигуряването на място за провеждане на заседанията на комисията и уведомява членовете й за мястото, датата и часа на първото заседание;
- Участва в комисии за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Изготвя и предоставя на членовете на комисията бланки декларации по чл.ЮЗ, ал. 2 от ЗОП, както и на бланки за оценяване, когато е приложимо;
- Изготвя списък на присъстващите на заседанието на комисията участници/кандидати когато има такива;
- След утвърждаване на доклада от работата на комисията, подготвя и предоставя на началника на отдел „РП,ПП и ОП” решение за класиране и за определяне на изпълнител, или за прекратяване на процедурата;
- Уведомява определения за изпълнител участник за документите, които е необходимо да представи с оглед сключването на договор за възлагане на обществена поръчка;
- Изготвя договора за обществена поръчка съобразно офертата на определения за изпълнител участник и включително и договори за директно възлагане по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП;
- Изготвя заповед за упълномощени длъжностни лица, отговорни за контрола върху изпълнението му;
- Осигурява съгласуването и подписването на договора и заповедта за упълномощени по него длъжностни лица;
- След подписването на договора от двете страни и регистрирането му в деловодната система, осигурява предоставянето на екземпляра на изпълнителя заедно с копие на заповедта за упълномощените по договора длъжностни лица;
- Окомплектова досието на проведената обществена поръчка, включително подписания договор и го съхранява в предвидения за целта архив в МОСВ;
- Осигурява предоставянето на упълномощените длъжностни лица на копие от подписания договор с приложенията му;
- Осигурява изпращането в срок на информация за възложена поръчка до АОП;
- След получаване на Доклад от компетентната по предмета на поръчката дирекция осигурява изпращането в срок на информация за приключване на договор за обществена поръчка до АОП и освобождаването на гаранцията за изпълнение в приложимите случаи;
- Изготвя и участва в изготвянето на становища във връзка с подадени жалби по обявени процедури за възлагане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;
- Отговаря за предоставянето на необходимите документи при осъществен външен контрол от АОП и последващ контрол от Сметна палата и АДФИ;
- Изготвя становища по прилагането на нормативни актове в областта на обществените поръчки;
- Отговаря за коректното водене на електронен регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на електронен регистър на сключените договори, като при необходимост дава писмени справки във връзка стях.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал, Експертен персонал без ръководни функции, Служители

Трудово възнаграждение:
От 600 до 1700 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Полски Тръмбеш
Дата:
13.Февруари.2019
Организация:
Община Полски Тръмбеш
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Община Полски Тръмбеш може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 817 автобиографии и 41 380 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.