Обява

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно обслужване”, Министерство на земеделието, храните и горите
Описание
1. Описание на длъжността:

Осъществява дейности по приемане, съхраняване и използване на документалния архив на министерството. Организира и осъществява предаването на ценните документи в Централен държавен архив и унищожаването на неценните документи с изтекъл срок на съхранение. Изготвя отговори на писма и становища за нуждите на администрацията по предложения, сигнали и запитвания на физически и юридически лица. Участва в разработването на вътрешните нормативни документи, регламентиращи дейността на дирекцията.

2. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител – при наличие.
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/

4. Срок за подаване на документите:
От 8 февруари 2019 г. до 18 февруари 2019 г.

5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: социални, стопански и правни науки, обществени комуникации и информационни науки

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование – висше; - минимална образователна степен – професионален бакалавър; - минимален професионален опит – не се изисква; 1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: - област на висше образование (професионална област): социални, стопански и правни науки, обществени комуникации и информационни науки; - компютърна квалификация – Word, Excel, Internet;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 590 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
8.Февруари.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 817 автобиографии и 41 380 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.