Обява

СТАРШИ ЕКСПЕРТ
Ref.No:
1914
Описание


МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
София 1000, ул."Шести септември" № 29,
рег. № 8121р-1914, екз. № 1
25.01.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ

На основание член 10а, алинея 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121К - 352/17.01.2019 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за заемане на 2 (две) вакантни длъжности
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
в група „Оперативен анализ и полицейска статистика”
към отдел „Криминална полиция”
при Областна дирекция на МВР - Смолян

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл.
2. Минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование.
3. Област на висшето образование – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;
4. Професионално направление – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;
5. Минимален професионален опит - 1 година или минимален ранг - V младши.
6. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно” по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
7. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност – необходимо е да работи с текстов редактор и Excel, както и в „Internet“ среда.
Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Описание на длъжността:
- Получава, събира, обработва, систематизира и въвежда придобиваната и постъпващата в групата информация, в автоматизирани информационни фондове и локални бази, както и нейното съхранение;
- Участва в изготвянето на геопространствени и статистически анализи.
- Получава, събира, обработва, систематизира и въвежда информационните карти за регистриране и движение на ЗМ в АИФ на МВР;
- Въвежда данни и извършва справочна дейност в АИС „Оперативен анализ“;
- Извършва справочно-информационна дейност, въвежда, актуализира, извежда, коригира, съхранява, заличава и ползва информация от автоматизираните информационните фондове, съгласно утвърдените за всеки един, организационно-технологични правила за функционирането им и други подзаконови нормативни актове регламентиращи работата им;
- В изпълнение на вътрешно-ведомствени нормативни актове за реда за обработка на личните данни в МВР и за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в МВР във връзка с провеждането на наказателни производство по реда на НПК и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер, извършват проверки по заявления и изпълняват решения за заличаване на лични данни;
- Извършва обработката и предоставянето на полицейска статистическа информация за ръководството на ОДМВР, на други служби на МВР и на външни за МВР ведомства и организации. Създава стандартни и нестандартни статистически отчети. Осъществява логически контрол на изготвените статистически отчети;
- Използва специализиран софтуер за: визуализация на анализ; обработка и анализ на трафични данни; извличане на информация от големи масиви от данни, с цел откриване на корелации, зависимости, повтарящи се образци, тенденции и др.; пространствено позициониране на обекти; визуализация върху географска среда на полицейските данни; търсене и/или извличане на файлове по име, големина, дата на създаване и/или редактиране, разширение и др.;
- Участва в извършването на проверки за спазване на нормативно установения ред за работа с АИФ/АИС и при внедряване и използване на полицейски информационни системи;
- Осъществява контакти от технологичен характер със служители от други служби на МВР по хода на захранване с информация и използване на автоматизираните информационни фондове/системи;
- Обработва и изготвя документи, справки и анализи съобразно съответните изисквания и по разпореждане на прекия началник;
- Защитава класифицираната информация от нерегламентиран достъп и уведомява незабавно служителя по сигурността при наличие на такъв.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на Министерство на вътрешните работи и с професионалната област на длъжността.
- Интервю.

ІV. Граници (от - до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 600 лв. до 1700 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС.
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Смолян, на адрес: гр. Смолян, ул. гр. Смолян, бул. „България“ № 67, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 17.00 ч.
Телефони за справки и допълнителна информация: - 0301/35314 и 0301/35332;

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР в интернет и интранет и на информационното табло на Областна дирекция на МВР - Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 67.


МИНИСТЪР: (П)

Младен Маринов

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 600 до 1700 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Смолян
Адрес:
гр.Смолян бул. България 67
Дата:
1.Февруари.2019
Организация:
Областна дирекция на МВР Смолян
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Областна дирекция на МВР Смолян може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 715 автобиографии и 41 373 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.