Обява

Конкурс за заемане на длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на държавните земеделски земи”, дирекция „Поземлени отношения и комасация”
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- степен на завършено образование – висше;
- образователна степен – професионален бакалавър;
- професионален опит – не се изисква;
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- област на висше образование (професионална област): бизнес администрация, икономика, информатика и компютърни науки;
- компютърна квалификация – владеене на Microsoft Office.
2. Описание на длъжността:
Подпомага методически дейността на структурите на МЗХ в областта на управлението на земите от държавния поземлен фонд, в изпълнение на разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Изготвя анализи, становища, отчети и препоръки в областта на управлението на земите от държавния поземлен фонд. Участва в разработването на методики, инструкции и проекти на образци на документи. Изготвя становища и отговори на сигнали, предложения и жалби на физически и юридически лица по въпроси, свързани с управлението на земите от държавния поземлен фонд.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация.
Образци на документите може да намерите на: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
5. Срок за подаване на документите: от 07.12.2018 г. до 17.12.2018 г.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодство”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 0 до 510 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
7.Декември.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 264 261 автобиографии и 41 166 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.