Обява

Конкурс за длъжността "началник на отдел „Публични мерки“ в дирекция „Развитие на селските райони“
Описание
Описание на длъжността:
Ръководи, организира, координира и участва в процеса по съгласуването, изменението и допълнението на програмните документи, свързани с политиката за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в частта публични мерки. Осъществява мониторинг и контрол на публичните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г. (мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите", мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013 г., мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите" и мярка 15 "Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите" от ПРСР 2014-2020 г.). Организира, координира и участва в процеса по изготвянето, съгласуването и изменението и допълнението на нормативни актове, административни актове и методически документи за прилагането на публичните мерки. Ръководи, координира и участва в процеса по изготвянето на програмни документи в областта на развитието на селските райони за периода след 2020 г., както и в консултациите със службите на Европейската комисия по тяхното съгласуване.
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование – висше;
- Минимална образователна степен – магистър;
- Минимален професионален опит – 5 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит II младши ранг.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Професионална област – социални, стопански и правни науки;
- Езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения, съгласно Общата езикова европейска рамка;
- Компютърна квалификация – Microsoft Office - Word, Excel, Power Point; електронна поща; Internet.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест
- Интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
4.Срок за подаване на документите: от 06.12.2018 г. до 17.12.2018 г.
5.Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – Приемна, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6.Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: www.mzh.government.bg.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: социални, стопански и правни науки

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Средно управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 510 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
6.Декември.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 264 278 автобиографии и 41 167 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.