Обява

Прокурорски помощник
Описание
Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции. Изготвя проекти на отговори по постъпили писма, сигнали и други при възлагане от прокурор. Изготвя проекти на прокурорски актове, при възлагане от прокурор. Проучва правната доктрина и изготвя становища по конкретни правни въпроси. Взема участие в създадени екипи от прокурори и разследващи органи при дела с фактическа и правна сложност. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата; Следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика;
Участва при изготвянето на статистически анализи и справки свързани с дейността на прокуратурата. Подпомага работата във връзка организацията за провеждане на съвещания, колегиуми и др.
Всеки съдебен служител има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ; извършва и други задачи, възложени от прекия ръководител, свързани с изпълнение на длъжността.
При изпълнение на възложените задачи, не се допуска закъснения, забавяне или други отклонения.

Място на подаване на документи: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ сградата на Районна прокуратура гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.VІ, стая 624, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, където се предоставя и копие от дл. характеристика-за запознаване.
Срок за подаване на документи – 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.
Телефон и лице за контакт: 032/600– 360 /главен специалист адм. дейност/.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:

Трудов опит:

Специални умения:
Общи изисквания – за служител в администрацията на ПРБ се назначава лице, което е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Специфични изисквания съгласно чл.162 от ЗСВ - да има висше образование по специалността „право”, образователно – квалификационна степен – „магистър“; да е преминало стажа по гл.ХІV ЗСВ и да е придобило юридическа правоспособност; да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване. Допълнителни изисквания Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, която заема, притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет; умения за работа с правно – информационни системи. За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит. Място на подаване на документи: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ сградата на Районна прокуратура гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.VІ, стая 624, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, където се предоставя и копие от дл. характеристика-за запознаване. Срок за подаване на документи – 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Телефон и лице за контакт: 032/600– 360 /главен специалист адм. дейност/.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Административен персонал, Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Администрация
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Пловдив
Дата:
29.Ноември.2018
Организация:
Районна Прокуратура Пловдив
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Районна Прокуратура Пловдив може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 264 294 автобиографии и 41 167 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.