Обява

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството”
Описание
Описание на длъжността: Разработва проекти на нормативни документи в областта на рибарството и хидромелиорациите. Изготвя експертни анализи, доклади и отговори на писма, запитвания, жалби и др. в сферата на дейността на дирекцията. Изготвя становища при съгласуването на проекти на нормативни актове в областта на хидромелиорациите и рибарството. Извършва методично-аналитична дейност, свързана с правно-нормативното обслужване в процедурата по учредяване на сдруженията за напояване.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- степен на завършено образование – висше;
- минимална образователна степен – магистър;
- минимален професионален опит – 2 години в област или области свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг;
1.2. Допълнителни изисквания за длъжността:
- висше образование по специалност „право“;
- придобита юридическа правоспособност;
- компютърна квалификация – MS Office, Internet.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест;
- Интервю.
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на издадено удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и документи за допълнителна квалификация;
- Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
4. Срок за подаване на документите: от 06.11.2018 г. до 15.11.2018 г.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна /входът е откъм ул. „Трайкович”/, гише „Деловодство”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса - интернет адрес: www.mzh.government.bg
7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена, в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:

Трудов опит:

Специални умения:
Кандидатите, следва да притежават придобита юридическа правоспособност.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 0 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
6.Ноември.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 263 846 автобиографии и 41 105 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.