Обява

Пазач
Описание
ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ
на основание Заповед № РД-08-639/12.10.2018г.
на административния ръководител – военно-окръжен прокурор

О Б Я В Я В А :

Процедура за подбор на кандидати за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „пазач” в звено „Информационно и техническо обслужване” в Обща администрация, извън случаите на чл.343, ал.1 от ЗСВ.
Описание на длъжността:
Пазача във Военно-окръжна прокуратура – София извършва физическа защита от противозаконни посегателства на административните и складовите сгради и помещения, предоставени на прокуратурата, както и на имуществото в тях.
Изисквания към кандидатите:
Общи изисквания:
Кандидатите за заемане на длъжността „пазач” , следва да:
- са български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- са навършили пълнолетие;
- не са поставени под запрещение;
- не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма
повдигнати обвинения по неприключили наказателни производства;
- имат завършено основно образование;
- отговарят на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ;
- да притежават необходимите професионални и нравствени качества;
- да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.
Допълнителни изисквания:
Кандидатите за заемане на длъжността „пазач” следва да отговарят и на следните допълнителни изисквания:
- способност за работа със сигнално-охранителна техника;
- инициативност, лоялност, наблюдателност.
Начин на провеждане на процедурата за подбор:
Подбора на кандидати за заемане на длъжността, се извършва по документи и чрез интервю /събеседване/ от комисия назначена със заповед на административния ръководител – военно-окръжен прокурор на ВОП-София.
Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;
Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;
Събеседването с кандидатите се извършва по възходящ ред на входящият номер на заявлението за участие в процедурата.
Кандидатите се уведомяват за решението на комисията в резултат на подбора на интернет страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/


С одобреният от комисията и обявен за спечелил процедурата кандидат ще бъде сключен трудов договор при условията на чл.67, ал.1, т.1, вр.чл.70, ал.1 от КТ.

Необходими документи за кандидатстване:
Кандидатите за заемане на длъжността „пазач” следва да подадат следните документи за участие в процедурата за подбор:
- писмено заявление за участие в процедурата;
- декларация от кандидата по чл.100а, ал.4, т.2, б.“а“ от ПАПРБ (получава се от
съдебния администратор на ВОП-София);
- декларация от кандидата по чл.100а, ал.4, т.2, б.“б“ от ПАПРБ (получава се от
съдебния администратор на ВОП-София).
- подробна автобиография;
- диплома за завършено образование;
- медицинско свидетелство за започване на работа;
- медицинско свидетелство от психо-диспансер;
- документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и
професионалния опит;
- удостоверение за наличие или липса на данни за обвинения по
неприключени наказателни производства;
От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.
Място и срок на подаване на документите
Документи за участие в процедурата за подбор се подават в срок до 31.10.2018 година.
Адрес за получаването на декларациите по по чл.100а, ал.4, т.2, б.“а“ и б.“б“ от ПАПРБ и подаване на документите за участие в конкурса (лично или чрез пълномощник): гр.София, ул.”Позитано” № 24а, ет.1, ст.2.
Всички кандидати могат да се запознаят предварително с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.
Място за обявяване на списъците или други съобщения:
Таблото на партера на сградата на Военно-окръжна прокуратура – София /непосредствено след входа за граждани/ и на интернет-страницата на ВОП-София - http://www.prb.bg/vopsofia/bg/
За справки тел. 02/9216061 и 02/9216063.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Неквалифициран персонал, Служители

Категория:
Охрана
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул."Позитано" 24А
Дата:
12.Октомври.2018
Организация:
Военно-окръжна прокуратура - София
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Военно-окръжна прокуратура - София може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 263 210 автобиографии и 40 990 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.