Обява

Старши експерт (преводач английски език - РУ - Банско)
Ref.No:
8121р-15407
Описание
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
София 1000, ул."Шести септември" № 29,
Рег. № 8121р-15407, Екз. …
23.07.2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 7730/06.07.2018 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

СТАРШИ ЕКСПЕРТ (преводач английски език - РУ - Банско)
в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“
към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Благоевград

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
2. Минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
3. Професионална област - съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;
4. Да имат минимален професионален опит - 1 година или минимален ранг - V младши;

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.

III. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.


ІV. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението всеки работен ден на адрес: гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3.

V. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Извършва преводи на входяща и изходяща документация, на документи по досъдебни производства, преписки и други материали, документи и кореспонденция, свързани с цялостната дейност на ОДМВР – Благоевград и дейността на отделните структури;
- Извършва превод на материали, необходими за изготвянето на протоколи, програми, споразумения, становища и други, необходими за осъществяването на международната дейност;
- Води кореспонденция на английски и български език, поддържа телефонни, факсови и други връзки с чужбина и страната по служебни въпроси;
- Редактира преведени текстове и при необходимост извършва корекции;
- Предоставя преводите в писмен вид – набрани на компютър;
- След изготвяне на писмения превод удостоверява с подпис точното изпълнение на възложеното;
- Участва като преводач при работата с чужди граждани, осъществявана от служителите на всички структури на ОДМВР – Благоевград и в преговори, разговори и срещи с чуждестранни представители;
- Придружава представители на ОДМВР – Благоевград по време на командировки и в качеството си на преводач оказва необходимото съдействие при провеждане на срещи и разговори;
- Подпомага в техническо отношение работата в районното управление;
- Познава информационно-аналитичните документи, които се съставят в МВР и подготвя административни актове и документи, съгласно изискванията в дирекцията;
- Изпраща и приема документи по електронна поща до и от структурните звена на МВР и изпълнява справочно-информационно обслужване по деловодно-документални въпроси. Участва в регистрирането, обработката и изпращането на явната кореспонденция на районното управление. Следи за правилното оформяне и комплектуване при приемане на документи, подготвени за изпращане на други поделения или външни адресати като при необходимост се консултира с изпълнителите;
- Следи за правилното функциониране на централните и национални автоматизирани информационни фондове, с които работи и при необходимост се обръща към началника на сектора;
- При установяване на неизпълнение на задачи в срок и проблеми по направление на работа незабавно уведомява началника на сектора;
- Спазва изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

VI. Граници (от - до) на заплатите, определени за длъжностите за степен І - от 510 лева до 1150 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в МВР.
При назначаване на кандидата спечелил конкурса се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР в интернет и интранет и на общодостъпно място в Областна дирекция на МВР - Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3.

VІІІ. ОБЯВЛЕНИЕ за конкурса да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР в интернет и интранет, в Административния регистър към Интегрирана информационна система на държавната администрация с електронен адрес: http://iisda.government.bg и в специализиран сайт или портал за търсене на работа.

Телефони за допълнителна информация и справки - 073867444, 073867466, 073867468.

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР и на Областна дирекция на МВР - Благоевград за сведение и изпълнение.МИНИСТЪР: /п/

Валентин Радев
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 1150 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Благоевград
Дата:
25.Юли.2018
Организация:
Областна дирекция на МВР - Благоевград
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Областна дирекция на МВР - Благоевград може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 262 332 автобиографии и 40 741 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.