Обява

Шофьор-призовкар
Описание
ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ
на основание Заповед № РД-08-383/12.06.2018г.
на административния ръководител – военно-окръжен прокурор

О Б Я В Я В А :

Процедура за подбор на кандидати за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „шофьор-призовкар” в звено „Информационно и техническо обслужване” в Обща администрация, извън случаите на чл.343, ал.1 от ЗСВ.
Описание на длъжността:
Шофьорът-призовкар във Военно-окръжна прокуратура-София осигурява транспорта необходим за дейността на прокуратурата, като управлява моторно превозно средство, превозва пътници, пратки и кореспонденция. Следи и отговаря за техническата изправност на управляваното МПС. Носи имуществена отговорност за виновно причинените щети на повереното му имущество и техника. Шофьора-призовкар също така връчва призовки, съобщения и други книжа; координира дейността си със съдебните деловодители, отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки. Пренася кореспонденция, печатни материали, съобщения и други по нареждане на съответния ръководител.
Изисквания към кандидатите:
Общи изисквания: - Кандидатите за заемане на длъжността „шофьор-призовкар” , следва да:
- имат българско гражданство; -са навършили пълнолетие; -не са поставени под запрещение; -не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; -не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма повдигнати обвинения по неприключили наказателни производства; -имат завършено средно образование; -притежават свидетелство за управление на МПС - категория “С”; -имат минимален трудов стаж 3 години; -притежават необходимите професионални и нравствени качества; -отговарят на изискванията за заемане на длъжността предвидени в нормативните актове, ПАПРБ, Класификатора на длъжностите в администрацията по чл.341, ал.1от ЗСВ и в длъжностната характеристика за длъжността.
Допълнителни изисквания: - Кандидатите за заемане на длъжността „шофьор-призовкар” следва да отговарят и на следните допълнителни изисквания:
- да познават нормативните актове, регламентиращи дейността и компетентността на длъжността за която кандидатстват; - да познават устройството на автомобила и правилата за неговото техническо обслужване и експлоатация; - да притежават отлични комуникативни умения, самодисциплина и отговорност; - да притежават добри умения за работа в екип; - да притежават отлични умения за изразяване на информация - писмено и устно и способност за намиране на разрешение на нестандартни проблеми и ситуации.
Начин на провеждане на процедурата за подбор: Подбора на кандидати за заемане на длъжността „шофьор-призовкар” в звено „Информационно и техническо обслужване” в Обща администрация на Военно-окръжна прокуратура – София, се извършва по документи и чрез интервю /събеседване/ от комисия назначена със заповед на административния ръководител – военно-окръжен прокурор на ВОП-София. Събеседването с кандидатите се извършва по възходящ ред на входящият номер на заявлението за участие в процедурата.
Кандидатите се уведомяват за решението на комисията в резултат на подбора на интернет страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/.
С одобреният от комисията и обявен за спечелил процедурата кандидат ще бъде сключен трудов договор при условията на чл.67, ал.1, т.1, вр.чл.70, ал.1 от КТ.

Необходими документи за кандидатстване:
- писмено заявление за участие в процедурата; - декларация от кандидата по чл.100а, ал.4, т.2, б.“а“ от ПАПРБ (получава се от съдебния администратор на ВОП-София); - декларация от кандидата по чл.100а, ал.4, т.2, б.“б“ от ПАПРБ (получава се от съдебния администратор на ВОП-София); - подробна автобиография; - диплома за завършено образование;- медицинско свидетелство за започване на работа; - медицинско свидетелство от психо-диспансер; - документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит; - документ удостоверяващ професионалната квалификация и правоспособност,които се изискват за заемане на длъжността – свидетелство за управление на МПС – кат. „С“; - удостоверение от НСлС за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства;
Място и срок на подаване на документите
Документи за участие в процедурата за подбор се подават в срок до 10.07.2018 година.
Адрес за получаването на декларациите по по чл.100а, ал.4, т.2, б.“а“ и б.“б“ от ПАПРБ и подаване на документите за участие в конкурса (лично или чрез пълномощник): гр.София, ул.”Позитано” № 24а, ет.1, ст.2.
Всички кандидати могат да се запознаят предварително с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност при подаване на документите.
Място за обявяване на списъците или други съобщения:
Таблото на партера на сградата на Военно-окръжна прокуратура – София /непосредствено след входа за граждани/ и на интернет-страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/
За справки тел. 02/9216061 и 02/9216063.
Изисквания към кандидата
Образование: , Профил:

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Служители

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
14.Юни.2018
Организация:
Военно-окръжна прокуратура - София
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Военно-окръжна прокуратура - София може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 261 536 автобиографии и 40 440 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.