Обява

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Секретариат“, дирекция „Правна”, Министерство на земеделието, храните и горите
Описание
1. Описание на длъжността:
Осъществява правна помощ на администрацията и на министъра, свързана с подготовката на нормативни актове, които се издават от министъра на земеделието, храните и горите и на материалите за заседанията на Министерския съвет. Изготвя становища по проекти на нормативни актове и становища във връзка с националното и европейското право. Участва в изработването и/или съгласуването на всички подготвени от други административни звена на министерството или от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, проекти на постановления, разпореждания и решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството. Следи за публикувани предложения и коментари по проектите на нормативни актове, публикувани на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства. (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм., бр. 86 от 2017 г.) и допълнителна квалификация;
- Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител - при наличие.
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/
4. Срок за подаване на документите:
От 7 юни 2018 г. до 18 юни 2018 г.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: www.mzh.government.bg.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:
, - езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво В1 за самооценка на езиковите ум

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - Степен на завършено образование - висше; - Минимална образователна степен – магистър; - Професионална област – право; - Придобита юридическа правоспособност; - Минимален професионален опит – не се изисква; 1.2. Допълнителни умения и квалификации: - езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво В1 за самооценка на езиковите умения; - компютърна квалификация - MS Windows, MS Office - Word, Excel, Outlook, браузъри на Internet.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
7.Юни.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 261 606 автобиографии и 40 465 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.