Обява

Държавен експерт в отдел "Информационни системи и е-услуги", дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост"
Ref.No:
ЧР-К-17
Описание
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
О Б Я В Я В А
конкурс за длъжност „държавен експерт“ в отдел „Информационни системи и е-услуги“ към дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование: висше – магистър.
2. Професионален опит: 5 (пет) години.
3. II младши ранг, в случай, че има придобит такъв.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
1. Предпочитана област на висше образование – Технически науки;
2. Опит в областта на публичната администрация;
3. Компютърни умения.

Кратко описание на длъжността
Дейности свързани с:
• Организацията и актуализиране на съдържанието на регистрите за оперативна съвместимост и списъците с удостоверени системи и продукти;
• Изготвяне на позиции, анализи и информации в областта на оперативната съвместимост на информационните системи, съгласно политиките на Европейския съюз (програмата ISA2);
• Разработване на нормативни актове (наредби, правила, заповеди и др.) в областта на оперативната съвместимост на информационните системи;
• Следи за прилагането на ЗЕУ.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Специални умения:
Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: 1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС); 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки, заповед и др. Документите за участие в конкурса да се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Държавна агенция „Електронно управление” на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, от 10:00 до 17:00 часа. Телефон за информация: 02 / 949 2340 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на ДА „Електронно управление” – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 и на интернет адреса на агенцията: www.e-gov.bg . За длъжността „държавен експерт“ в отдел „Информационни системи и е-услуги“ към дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ се изисква достъп до класифицирана информация и класираните кандидати ще бъдат проучени за надеждност, съгласно чл. 150, ал. 3 от ППЗЗКИ. Краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 20 април 2018 г.

Ние предлагаме

Трудово възнаграждение:
От 510 до 1650 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6
Дата:
11.Април.2018
Организация:
Държавна агенция "Електронно управление"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция "Електронно управление" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 260 654 автобиографии и 40 099 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.