Обява

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Инвестиции и управление на собствеността”
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- степен на завършено образование – висше;
- образователна степен – бакалавър;
- професионална област – социални, стопански и правни науки;
- минимален професионален опит – 4 години в област или области свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг.
1.2. Допълнителни умения и квалификация:
компютърна квалификация – владеене на Microsoft Office - Word, Excel
2. Описание на длъжността:
Изготвя становища, заповеди и писма, свързани с управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Подготвя документи и участва в провеждането на конкурси и търгове за отдаване под наем или учредяването на ограничени вещни права върху недвижими имоти, собственост на министерството. Участва в изготвянето на технически задания и спецификации за възлагане на обществени поръчки. Извършва проверки за физическото състояние на недвижимите имоти, собственост на министерството.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
Образци на документите може да намерите на: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Jobs.aspx
5. Срок за подаване на документите: от 03.04.2018 г. до 12.04.2018 г.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Административно и деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 0 до 510 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
3.Април.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 260 640 автобиографии и 40 107 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.