Обява

КОНКУРС за длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, Министерство на земеделието, храните и горите
Описание
1. Описание на длъжността:
Осъществява провеждането на протоколната дейност в Министерството на земеделието, храните и горите. Участва в организирането на програмите за посещение в страната на официални гости на министъра и на ръководството на министерството. Съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра. Подготвя протоколни подаръци. Съдейства при пътуването на служителите на министерството в чужбина във връзка с резервацията на самолетни билети, хотелско настаняване и издаването на застраховки. Поддържа и актуализира интернет страницата на министерството, като публикува текуща информация на български и на английски език.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Писмена разработка по тематиката „Етикет и протокол“
- Интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства. (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм., бр. 62 от 2013 г.) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Jobs.aspx
4. Срок за подаване на документите:
От 14 март 2018 г. до 23 март 2018 г.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: www.mzh.government.bg.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: социални, стопански и правни науки

Езикови познания:
, - езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейското ниво В1 за самооценка на езиковите

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - Степен на завършено образование - висше; - Минимална образователна степен – бакалавър; - Професионална област – социални, стопански и правни науки; - Минимален професионален опит – 2 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит IV младши ранг; 1.2. Допълнителни умения и квалификации: - езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейското ниво В1 за самооценка на езиковите умения; - компютърна квалификация - MS Word, MS Excel, Internet и др.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
14.Март.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 260 361 автобиографии и 39 919 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.