Обява

СТАРШИ ЕКСПЕРТ (КАО)
Ref.No:
4848
Описание

МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
София 1000, ул."Шести септември" № 29

Рег. № 8121р-4848, Екз. № 1
07.03.2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и МЗ № 8121К-783/06.02.2018 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ (КАО)
в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“
към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Смолян,
длъжностно ниво: 10, съгласно КДА,
наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;
2. Минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование;
3. Област на висшето образование – ПМС № 125/24.06.2002 г.;
4. Професионално направление – ПМС № 125/24.06.2002 г.;
5. Минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг – V младши;
6. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.

III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

IV. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Смолян, всеки работен ден на адрес: град Смолян, бул. „България” № 67, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
1. Изпълнява задачи, свързани с изготвянето на обобщени становища и отговори по документи от името на ръководството но ОДМВР до други структури на МВР, органи на местната власт, юридически лица и граждани;
2. Изготвя годишни и периодични планове за дейността на ОДМВР;
3. Координира дейността между структурите на дирекцията при събиране и обработване на информация;
4. Изготвя информационни материали, свързани с дейността на дирекцията;
5. Оказва методическа помощ по документалната сигурност на служителите в регистратурите на организационната единица;
6. Води дневника за предложенията и сигналите в областната дирекция и изготвя документите, свързани с кореспонденцията с ДКАО, свързана с тях;
7. Отчита изпълнението на поставените задачи;
8. Участва в изготвянето на планове за работата на сектора и в отчитането им;
9. Участва в събирането, систематизирането и обобщаването на информация от компетентност на ОДМВР;
10. Участва в дейността на работни групи;
11. Подпомага дейността по деловодното обслужване на ОДМВР;
12. Спазва дисциплината, установения ред и изискванията на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
13. Изпълнява и други задачи, възложени от началника на сектора/отдела в рамките на предоставените му правомощия.

VI. Граници (от - до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 510 лв. до 1150 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.


VІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VІІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР - в интернет и интранет и на общодостъпно място в Областна дирекция на МВР – Смолян, всеки работен ден на адрес: град Смолян, бул. „България” № 67.
Телефони за справки и допълнителна информация: 0301/35314 и 0301/35326.


МИНИСТЪР: ( П )

Валентин Радев
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 1150 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Смолян
Адрес:
гр.Смолян, бул.България 67
Дата:
9.Март.2018
Организация:
Областна дирекция на МВР Смолян
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Областна дирекция на МВР Смолян може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 260 328 автобиографии и 39 884 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.