Обява

Старши експерт
Ref.No:
4
Описание
СО район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО р-н “Връбница”
№ РВР17-РД56-230/05.10.2017 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Старши експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“
- образование: висше – бакалавър;
- професионален опит – 1 година,
- ранг - V младши
- размер на осн. заплата – 460 – 1300 лв.
Допълнителни изисквания:
Предимство – опит на подобна позиция и образование в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“
Подготвя и изпълнява дейността, свързана с контрола по време на строителството и обвързаността му с действащите подробни устройствени планове, осъществява превантивен контрол за недопускане на строителна дейност без съответния разрешителен режим, съставя констативни протоколи и актове за констатирани нарушения по ЗУТ, съставя актове по ЗАНН, води кореспонденция, координира връзките с дирекция „Общински строителен контрол“ – СО и РНСК.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е тест и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, ЗАНН, АПК.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО район “Връбница”, Бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района-www.vrabnitsa.bg.
Тел. за контакти 495 77 38 – В.Манчева.

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Трудово възнаграждение:
От 460 до 1300 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б
Дата:
9.Октомври.2017
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 258 268 автобиографии и 39 140 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.