Обява

Домакин
Описание
ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ
на основание Заповед № РД-08-618/25.09.2017г.
на административния ръководител – военно-окръжен прокурор

О Б Я В Я В А :

Процедура за подбор на кандидати за заемане на 1 щ.бр. за длъжността „домакин” в звено „Финансово-стопанска и административна дейност” в Обща администрация, при условията на чл.67, ал.1,т.1 от КТ.
Описание на длъжността:
Домакинът осъществява материално - техническото снабдяване на прокуратурата с инвентар, техника, материали и обзавеждане извън случаите на централно снабдяване; води на отчет закупените стоки, материали и консумативи и следи за тяхното изразходване; осигурява получаването на необходимите материали и консумативи от служителите в прокуратурата; носи материална отговорност за стоките, материалите и консумативите, които са му поверени за пазене и управление; отговаря за паричните средства, предоставени му за закупуване на материали и консумативи, като носи отговорност и за тяхното законосъобразно и целесъобразно разходване; води индивидуални, поименни картони на служителите в прокуратурата в които вписва предоставените им във връзка с работата инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане. Извършва и други дейности по ресурсното осигуряване, които са му възложени от административния ръководител, главния счетоводител и съдебния администратор.
Изисквания към кандидатите:
Общи изисквания: - да са български граждани; - да са навършили пълнолетие; - да не са поставени под запрещение; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; - да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; - да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, ПАПРБ, в Класификатора на длъжностите в администрацията, издаден от прокурорската колегия на ВСС и в длъжностната характеристика за длъжността; - да имат завършено средно образование; - да не страдат от психическо заболяване.
Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност; - организираност и експедитивност;
Начин на провеждане на процедурата за подбор: Подбора на кандидати за заемане на длъжността се извършва по документи и чрез интервю /събеседване/ от комисия назначена със заповед на административния ръководител – военно-окръжен прокурор на ВОП-София. Събеседването с кандидатите се извършва по възходящ ред на входящият номер на заявлението за участие в процедурата.
Кандидатите се уведомяват за решението на комисията в резултат на подбора на интернет страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/.

Необходими документи за кандидатстване:
-писмено заявление за участие в процедурата; - автобиография подписана от кандидата; - заверени преписи /копия/ от документи за придобита образователно-квалификационна степен; - заверени преписи /копия/ от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит (да се представи оригинал за сравняване); - свидетелство за съдимост за работа в съдебната система; - справка от НСлС, че срещу кандидата няма образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения; - медицинско свидетелство за работа; - медицинско удостоверение че кандидата не страда от психическо заболяване; - декларации от кандидата по чл.95, ал.2, т.1 и т.2 от ПАПРБ (получават се от съдебния администратор на ВОП-София на адрес:гр.София, ул.”Позитано” № 24а);
Място и срок на подаване на документите
Документи за участие в процедурата за подбор се подават в срок до 16.10.2017 година.
Адрес за получаването на декларациите по чл. 95, ал.2, т.1 и т.2 от ПАПРБ и подаване на документите за участие в конкурса (лично или чрез пълномощник): гр.София, ул.”Позитано” № 24а, ет.1, ст.2.
Всички кандидати могат да се запознаят предварително с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност при подаване на документите.
Място за обявяване на списъците или други съобщения:
Таблото на партера на сградата на Военно-окръжна прокуратура – София /непосредствено след входа за граждани/ и на интернет-страницата на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/
За справки тел. 02/9216061 и 02/9216063.
Изисквания към кандидата
Образование: Средно

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Неквалифициран персонал, Административен персонал, Служители

Категория:
Административни и офис дейности
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
25.Септември.2017
Организация:
Военно-окръжна прокуратура - София
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 258 211 автобиографии и 39 125 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.