Обява

Старши експерт
Ref.No:
1
Описание
СО район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО р-н “Връбница”
№ РВР17-РД56-218/07.09.2017 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За следната длъжност в Столична община - район “Връбница”

Старши експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“
Минимални изисквания:
- образование: висше - бакалавър;
- професионален опит – 1 година;
- ранг - V младши;
- размер на осн. заплата – 460-1300 лв.
Допълнителни изисквания: предимство – опит на подобна позиция и образование в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“

Да участва в подготовката на документация, контролира и координира изпълнението на проекти, свързани със строителството. Методически да участва при изграждане на инженерната инфраструктура на територията на района. Да проучва и подготвя информация за европейски и други програми. Организира и координира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по оперативните програми и по други програми, финансирани от Републиканския бюджет, от Общността и от международни финансови институции. Да проучва и подготвя информация за други възможности за финансиране и изпълнение на различни проекти.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.
Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка по тематика в областта на действие на Закона за устройство на територията и подзаконовите му актове и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, ЗАНН, АПК.
Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
Заявление по образец – чл.17, ал.1 от НПКДС;
Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – чл.17, ал.2 от НПКДС;
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Автобиография

Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, в срок от 10 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО район “Връбница”, на адрес гр.София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в сградата на СО, р-н “Връбница” и на електронната страница на района -www.vrabnitsa.bg.
Тел. за контакти 02/495 77 38 – В.Манчева.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 460 до 1300 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б
Дата:
8.Септември.2017
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 257 822 автобиографии и 39 000 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.