Обява

Главен инспектор
Описание
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен инспектор” – 8 щ. бр.

в регионален отдел ИДТН „Югоизточна България“, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Бургас – 1 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН „Югоизточна България“, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Сливен – 1 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН „Северна централна България“, седалище гр. Русе, месторабота гр. Русе – 1 щ.бр.
в регионален отдел ИДТН „Северна централна България“, седалище гр. Русе, месторабота гр. Велико Търново – 1 щ.бр.
в регионален отдел ИДТН „Югозападна България“, седалище гр. Благоевград, месторабота гр. Благоевград – 1 щ.бр.
в регионален отдел ИДТН „Североизточна България“, седалище гр. Варна, месторабота гр. Варна – 1 щ.бр.
в регионален отдел ИДТН „Западна централна България“, седалище гр. София, месторабота гр. София – 1 щ.бр.
в регионален отдел ИДТН „Южна централна България“, седалище гр. Пловдив, месторабота гр. Пловдив – 1 щ.бр.

на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Извършва технически надзор на съоръженията с повишена опасност с висока сложност от съоръжения под налягане и газовите съоръжения и инсталации или подемно-транспортна техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Анализира и обобщава информация и подпомага началника на отдела при осъществяване на функциите му.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, бакалавър
Професионален опит: 2 години или IV младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв.

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 600 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Благоевград, Гр. Бургас, Гр. Варна, Гр. Велико Търново, Гр. Пловдив, Гр. Русе, Гр. Сливен, Гр. София
Дата:
20.Юни.2017
Организация:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 256 364 автобиографии и 38 442 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.