Обява

Финансов контрольор
Описание
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 4936/26.05.2017 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

в дирекция „Миграция” - МВР

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
2. Минимална образователно-квалификационна степен „Магистър“;
3. Област на висшето образование - социални, стопански и правни науки;
4. Професионални направления - право (с придобита юридическа правоспособност); икономика; администрация и управление;
5. Минимален професионален опит - 3 години или минимален ранг - ІV младши;
6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Описание на длъжността:
- Прилага нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на организациите, трудовото законодателство, Закона за обществените поръчки, Закона за финансовото управление и контрол на публичния сектор, Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане, Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилника за устройството и дейността на МВР, и следи измененията на посочената нормативна уредба;
- Осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол на публичния сектор. Следи за законосъобразност преди поемане на задължение от директора на дирекция „Миграция“ – МВР или оторизирано от него лице, по ред и начин, определени в системата за финансово управление и контрол в ДМ;
- Проверява всички представени документи, относими към съответното поемане на задължение, за наличието на следните основни условия:
- съответствието на поеманото задължение с изискванията на приложимото законодателство, вътрешните правила, заповедите, методическите указания и др.;
- компетентността на лицето, което предлага поемането на задължение, включително при делегиране на правомощия;
- верността на документите, включително правилността на изчисляване на количествата и сумите по тях;
- наличието на документите, необходими за поемането на задължението;
- финансовото осигуряване на съответното поемане на задължение - съответства ли размерът и характерът му с утвърдените размери на бюджетни кредити по съответните параграфи;
- Проверява всички представени документи, относими към откриване на съответната процедура за обществена поръчка или друго поемане на задължение и изразява писмено становище по законосъобразността им.

IІІ. Начин за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.

ІV. Граници (от-до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 460 лв. до 1350 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
4. Копие на документ за придобита юридическа правоспособност (само за кандидатите с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „право“);
5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

VІ. Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 - дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза“ № 48, всеки работен ден от 10:30 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., в сектор „Човешки ресурси“ при дирекция „Миграция” - МВР.


Телефони за справки и допълнителна информация - 02/ 982 28 40 и 02/ 982 31 51.МИНИСТЪР: /п/

Валентин Радев
Изисквания към кандидата
Образование: , Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
8.Юни.2017
Организация:
ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ" - МВР
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 256 287 автобиографии и 38 409 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.