Обява

Директор на дирекция "Биологично земеделие и растетиевъдство"
Описание
1.Описание на длъжността:
Ръководи, организира, координира и контролира дейността на дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство”. Подпомага министъра при изпълнение на политиката в областта на растениевъдството и биологичното производство. Контролира разработването и прилагането на националното законодателство, свързано с биологично земеделие. Контролира осъществяването на дейностите по надзор на контролиращите лица на биологично производство, съгласно разпоредбите на европейското и национално законодателство. Организира, координира и участва в прилагане на политиката на ЕС в областта на растениевъдството и биологичното производство. Координира участието в заседания на Управителните комитети към Европейската комисия в секторите влакнодайни култури, хмел, зърно, плодове и зеленчуци, Регулаторния комитет по биологично производство, и в работните групи към Съвета на ЕС.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Приоритетни практики и нормативна законова база при конвенционално и биологично земеделие” и
- Интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;
- Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от Закона за защита на класифицираната информация /по образец/;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудов, служебен и осигурителен стаж/ или придобит ранг като държавен служител /при наличие/.
Образци на документите може да намерите на: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Jobs.aspx
4. Срок за подаване на документите:
От 07.06.2017 г. до 16.06.2017 г. /включително/.
5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите,
гр.София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование – висше; - минимална образователна степен – магистър; - професионална област - растениевъдство, аграрно инженерство, растителна защита, икономика, право; - минимален професионален опит – 7 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит V старши ранг; 1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”; 1.3. Допълнителни умения и квалификации: - Езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво В1 за самооценка на езиковите умения; - Компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, Internet и др.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 670 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
7.Юни.2017
Организация:
Министерство на земеделието и храните
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 256 364 автобиографии и 38 442 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.